بهره‌گيرى از دستاوردهاى علمى و فنى بيش از همه در واحدهاى مختلف سازمان‌هاى ادارى و صنعتى رواج يافته است. اين امر در سلسله مراتب کلاسيک و قشربندى طبقاتى پيش از انقلاب علمي-تکنولوژيکى سازمان‌ها تغييرات و تحولات عميقى به‌وجود آورده است.


در اين خصوص به کتاب ارزشمند تحول عصر موسوى خوزستاني، نشر توسعه ۱۳۶۹، ص ۱۷۷ به بعد مراجعه شود.


سطوح متوسط و فوقانى سازمان‌هاى مدرن امروزى (ديوان‌سالاران و فن‌سالاران) قدرت اصلى رهبرى و هدايت را در دست دارند.


در سازمان‌هاى صنعتى و خدماتي، اداره، کنترل، نظارت و تصميم‌گيرى به اقشارى از مديران فنى و ادارى (تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌ها) سپرده شده است.


در اين خصوص به شکل‌گيرى اقشار ادارى و فنى و حرفه‌اى در سازمان‌ها (تحت عناوين کارکنان ستادى و صفي) بايد توجه نمود که داراى دو سرى وظايف کم و بيش متفاوت (با قدرت و نفوذ خاص) مى‌باشند.


با توجه به نفوذ و کاربرد روش‌هاى تخصصى در سازمان‌هاى اداري، مديران سازمان‌هاى مختلف از نظرات مشورتى (و گاهاً تعيين‌کننده) گروهى از کارشناسان واحدهاى ستادى در کنترل، نظارت و تصميم‌گيرى در خصوص واحدهاى مختلف سازمان بهره مى‌گيرند و اين گروه‌هاى ستادى در اتخاذ تصميمات استراتژيک نيز نقش مهمى ايفاء مى‌کنند.