عوال مؤثر بر ميزان قدرت مديران را مختصراً به شرح ذيل مى‌توان نام برد:


۱. ساختار سازمانى چگونگى توزيع قدرت بين سطوح مديريت و سرپرستى را نشان مى‌دهد.


۲. اندازه سازمان (هم از حيث گستردگى فعاليت‌ها و هم از نظر تعداد کارکنان).


۳. پيچيدگى سازمان‌ها نيز از عوامل مؤثر بر ماهيت قدرت مديران است. منظور از پيچيدگى تعدد وظايف مختلف مى‌باشد (نه اندازه آن).


۴. سطوح مختلف سازمانى و سرپرستى در سازمان نيز در روابط قدرت تأثير دارد. در اين خصوص وقتى در سازمان‌هاى ادارى سطوح مختلفى عمليات را بررسى و تصميمات را ارزيابى مى‌کنند، به‌طور قطع حيطه نظارت محدودتر شده و فرآيند عمليات دقيق‌تر و منظم‌تر مى‌گردد.


۵. تغييرات سخت‌افزارى و نرم‌افزارى از عوامل مهم و مؤثر بر روابط اقتدار در سازمان‌ها به حساب مى‌آيند (نظير اصلاح ساختار تکنولوژيکى و روش‌هاى تعمير و نگهدارى و بهره‌بردارى بهبود روش‌هاى اداري، مالي، پرسنلى و...).