اساس ديدگاه سازمانى در خصوص توسعه بر زمينه‌هاى ذيل استوار است:


مجموعه مقاله‌هاى جامعه‌شناسى و توسعه، انتشارات سمت، مقاله دکتر تقى آزاد ارمکي، بهار ۱۳۷۳، صفحه ۲۹۳ به بعد.


۱. ديدگاه سازمانى توسعه براساس تعدد عوامل مؤثر بر توسعه تکيه دارد.


۲. نظريه اقتضاء و اعتقاد به راه‌هاى متفاوت در فرآيند توسعه اساس اين ديدگاه است.


۳. نوآورى و ارتقاء بهره‌ورى سازمان‌ها از اين ديدگاه اهميت ويژه‌اى دارند.


۴. تقويت نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف سازمان‌ها از عوامل مهم تحقق توسعه مى‌باشد.


۵. تنوع سازمان‌ها و جايگاه متفاوت آنها در امر توسعه با تکيه بر عوامل درون‌سازمانى از اين ديدگاه حائز اهميت مى‌باشد.


توجه به نقش سازمان‌ها و فرآيند توسعه، به‌ويژه در جوامع در حال توسعه از اهميت ويژه‌اى برخوردار بوده و مديران و سازمان‌ها داراى مسئوليت در پاسخ به ضرورت‌هاى توسعه در اين کشورها مى‌باشند.


تأکيد بر نقش سازما‌ن‌ها در توسعه، در عين حال بازخوردى در برنامه‌ريزى به‌منظور هماهنگى همه‌جانبه عناصر سازمان‌ها، توسعه متوازن مناطق مختلف، مشارکت مردم و کاهش فقر و بيکارى به‌حساب مى‌آيد.


مجله تدبير، شماره ۳۹، دى ماه ۱۳۷۲، سازمان مديريت صنعتي، صفحه ۲۹ به بعد.


نمودار فرآيند توسعه و عوامل درونى و برونى سازمان‌ها
نمودار فرآيند توسعه و عوامل درونى و برونى سازمان‌ها