افزايش و رشد شاخص‌هاى اقتصاد کلان نظير توليد ناخالص ملى و يا درآمد سرانه طى يک دوره زمانى (يک سال) را رشد اقتصادى مى‌نامند. ليکن مفهوم توسعه بسيار فراتر از مفهوم رشد مى‌باشد.


تعريف توسعه:

توسعه فرآيندى است که طى آن ظرفيت‌هاى توليدى و خدماتى يک جامعه، با به‌کارگيري، گسترش و درون‌زا نمودن دست‌آوردهاى مدرن علمي-فنى افزايش يافته و ضمن بازتوزيع اصولى و منطقى ثروت ملى بين اقشار و گروه‌هاى مختلف، پديده‌هاى نامطلوب اجتماعى (نظير فقر و محروميت، بى‌سوادي، بى‌کاري، بى‌خانماني، بزهکارى و...) را به حداقل ممکن کاهش دهد.


فرآيند توسعه در هر جامعه اولاً روندى طولانى است؛ ثانياً عملى آگاهانه و هدفمند مى‌باشد که براساس برنامه‌ريزى دقيق و همه جانبه تحقق مى‌پذيرد.


توسعه در عين حال بايد خوداتکائى محيط زيست و سازگار با خصوصيات اقليمى و جغرافيائى طراحى و به مورد اجراء نهاده شود.


با توجه به اينکه در سطح سازمان‌ها و در سطح ملي، مهم‌ترين عامل، منابع انسانى مى‌باشد لذا عامل انسانى هم موتور محرکه توسعه و هم ‌مهم‌ترين و اصلى‌ترين هدف توسعه محسوب مى‌شود.