مکتب يا حوزه مجموعه گرايشات و نظريات مشابهى است که زمينه مناسبى براى تحقيق و نظريه‌پردازى را در يک قالب کلى فراهم مى‌آورد.


مکتب‌هاى علمى عمدتاً حول محور تفکرات يک محقق يا عده‌اى از صاحب‌نظران يک رشته عمى متمرکز مى‌شوند.


نظريه با مکتب به‌هم مرتبط هستند، ليکن مکتب کلى‌تر از نظريه مى‌باشد. نظريه داراى چارچوب علمى است اما مکتب قالب‌‌بندى علمى ندارد.


نظريه (يا تئوري) از تلفيق قوانين مکشوفه در مورد پديده نظر حاصل مى‌شود.


از آنجائى که نظريه‌ها در عرصه مقوله‌هاى اجتماعى از نسبيت خاصى برخوردار مى‌باشند لذا نظريه‌هاى مربوط به سازمان‌ها قابل تعميم به همه انواع سازمان‌ها با اختلاف گوناگون نمى‌باشند.


در عين حال هر نظريه مى‌تواند بيانگر يکى از ابعاد و ويژگى‌هاى سازمان‌ها باشد. در حقيقت نظريه‌هاى سازمان‌ها مکمل يکديگر در بيان نظرى خصوصيات سازمان‌ها خواهند بود.


مکتب يا حوزه مجموعه گرايشات و نظريات مشابهى است که زمينه مناسبى براى تحقيق و نظريه‌پردازى را در يک قالب کلى فراهم مى‌آورد.


مکتب‌هاى علمى عمدتاً حول محور تفکرات يک محقق يا عده‌اى از صاحب‌نظران يک رشته عمى متمرکز مى‌شوند.


نظريه با مکتب به‌هم مرتبط هستند، ليکن مکتب کلى‌تر از نظريه مى‌باشد. نظريه داراى چارچوب علمى است اما مکتب قالب‌‌بندى علمى ندارد.


نظريه (يا تئوري) از تلفيق قوانين مکشوفه در مورد پديده نظر حاصل مى‌شود.


از آنجائى که نظريه‌ها در عرصه مقوله‌هاى اجتماعى از نسبيت خاصى برخوردار مى‌باشند لذا نظريه‌هاى مربوط به سازمان‌ها قابل تعميم به همه انواع سازمان‌ها با اختلاف گوناگون نمى‌باشند.


در عين حال هر نظريه مى‌تواند بيانگر يکى از ابعاد و ويژگى‌هاى سازمان‌ها باشد. در حقيقت نظريه‌هاى سازمان‌ها مکمل يکديگر در بيان نظرى خصوصيات سازمان‌ها خواهند بود.