يکى از مباحث مهم و اساسى جامعه‌شناسي، گروه‌هاى اجتماعى است. زيرا با بسيارى از امور و پديده‌ها و موضوعات مختلف اجتماعى ارتباط بسيار نزديک و تنگاتنگ دارد. اهميت مطالعه گروه‌هاى اجتماعى تا آن اندازه است که بسيارى از جامعه‌شناسان و متفکرين امور اجتماعي، موضوع جامعه‌شناسى را مطالعهٔ گروه‌هاى اجتماعى مى‌دانند و از اين‌رو به بحث درباره علل تغيير و تحول و دگرگونى و يا از هم‌پاشيدگى گروه‌ها، پويائى گروهى (Dynamic Group) و انسجام گروهى (Group solidarity) و عوامل يگانگى آن و گروه سنجى و... پرداخته‌اند.

فرقه (Sect)

فرقه عبارت است از گروه مذهبى کوچک، انحصارى و داوطلبانه که از پيروان خود تعهد تام طلب مى‌کند و جدائى آن را از جامعه و طرد و عدم قبول آن را مورد تأکيد قرار مى‌دهد.