لسلى وايت به انرژى به‌عنوان يک عامل مهم و مؤثر در رشد و تکامل فرهنگ توجه نموده و سه دوره زير را در سير اين تکامل تشخيص داده است:


۱. تکنولوژي، که منشاء هرگونه تغييرى است.


۲. نهادهاى اجتماعي، مثل خانواده و دولت.


۳. ايدئولوژي، که شامل ارزش‌ها، باورها و ايستارها است.


او عقيده دارد که وقتى در چگونگى و نحوه استفاده از انرژى و تکنولوژى تغييرات يا اختراعى حاصل شود، در ديگر مقوله‌ها مثل نهادها و ايدئولوژى تغييراتى به‌وجود خواهد آمد که تحولى و تکاملى است.