فرايزر نيز از پيروان مکتب تکاملى است که بيشترين کوشش خود را در کشف سير تکامل اعتقادات انسانى به کار برده است از اين‌رو سير مراحل تکاملى اعتقادات بشر را به ترتيب زير طرح کرده است:


۱. مرحله بى‌دينى


۲. اعتقاد به روح


۳. اعتقاد به خدا


۴. اعتقاد به خداى يگانه يا توحيد.


گوردن چايلد (Gordon Child)، لسلى وايت (Lessley White)، و جوليون استوارد (Jolion Steward)، از پيروان ديگر اين مکتب هستند.