برخى از آراء گوردون چايلد را در انسان‌شناسى مى‌توان در دو کتاب سير تاريخ و انسان خود را مى‌سازد جستجو کرد. او براى تکامل تکنولوژى اهميت زيادى قائل است و مى‌‌گويد:


”تکامل تکنولوژى کليدى است که فهم مراحل فرهنگى و اجتماعى انسان را بيشتر مى‌کند“.


هر مرحله‌اى تکامل و تحولات تکنولوژيک را به‌عنوان يک انقلاب فرهنگى - اجتماعى مى‌داند، مثلاً مى‌گويد:


وقتى انسان از ۹ هزار سال پيش به اهلى کردن نباتات و دام‌ها پرداخت، در واقع به يک انقلاب فرهنگى عظيمى دست زده است، اين انقلاب توليد مازاد را در پى داشته که حاصل آن رشد جمعيت بوده است.


سیر تاریخ را دکتر احمد بهشتی ترجمه کرده و دانشگاه تهران به چاپ رسانده است. انسان خود را می سازد را اسد پور پیرانفر ترجمه و منتشر کرده است.