جوليون استوارد

ارتباط بين عوامل طبيعى و جغرافيائى و تکامل فرهنگ را بررسى کرده است و بر آن است که تمدن‌ها در نواحى‌اى که خصوصيات زيست محيطى مشابه دارند، از يک سلسله از امور کلى فرهنگي، که با يکدير شبيه هستند، برخوردار هستند. مثلاً تمدن‌هاى حوضه‌هاى بين‌النهرين و درهٔ سند در سبک آبياري، ساختمان معابد و نظام حکومتى با يکديگر مشابهت دارند.