چگونگى پيدايش نژاد و علل گوناگونى آنها موضوع مطالعه و بررسى اين شاخه از انسان‌شناسى فيزيکى است.

انسان‌شناسى ژنتيک

وراثت و عوامل انتقال‌دهندهٔ صفات، از نسلى به نسل ديگر، موضوع علم انسان‌شناسى ژنتيکى است.

رشدشناسى انسانى

چگونگى رشد انسان در مراحل مختلف زندگي، يعنى از لحظهٔ تولد تا مرگ در قلمرو مطالعه رشدشناسى انسانى است.

کالبدشناسى انسانى

در کالبدشناسى انسانى ساختمان بدن انسان، از مرحلهٔ سلول‌ها تا استخوان‌بندى بررسى مى‌شود و از مقايسه اندام انسان کنونى با انسان‌هاى گذشته، چگونگى تحول و تکامل فيزيکى آن در اعصار مختلف زمين‌شناسائى مى‌گردد.