اين علم به بررسى چگونگى تکامل فيزيولوژيکى انسان مى‌پردازد؛ فسيل و بقاياى انسان‌ها و ساخته‌هاى آنها را جمع‌آورى مى‌کند. از زيست‌شناسي، جانورشناسى و اقليم‌شناسى يا هواشناسى کمک مى‌گيرد.