انسان‌شناسى فيزيکى و باستان‌شناسى بر جنبه‌هاى عينى و آثار به‌جاى مانده مادى انسان متکى است:


اما انسان‌شناسى فرهنگى به جنبه‌هاى نظرى پديده‌ها و عناصر تشکيل‌دهنده زندگى انسان مى‌پردازد و شامل دو بخش قوم‌نگارى و قوم‌شناسى است.

قوم‌نگارى

عناصر فرهنگى يک جامعه را توصيف مى‌کند و علل پيدائى آن عناصر و رابطه علت و معلولى آنها را در فرهنگ جامعه يا قوم خاص کشف مى‌کند.

قوم‌شناسى

با مطالعات تطبيقى و مقايسه‌اى جنبه‌هاى مشترک و نامشترک جوامع و علل آنها را به‌دست مى‌آورد. براى اين منظور بايد از مطالعات و اطلاعات قوم‌نگارى استفاده نمود.