پرسش‌نامهٔ منبع کنترل

آيا فکر مى‌کنيد، هر اتفاقى که براى شما پيش مى‌آيد تا اندازهٔ زيادى محصول شرايط بيروني، يعني، محصول رويدادهائى است که از عهدهٔ شما خارج است، يا محصول شرايط دروني، يعنى محصول تصميمات شخصى شما است؟ براى کسب اطلاع بيشتر دربارهٔ منبع کنترل خود، به پرسش‌نامهٔ زير، که در سال ۱۹۷۳، نوويکى و استريک‌لند (Nowicki And Strickland‌) تهيه کرده‌اند، پاسخ دهيد. هر سؤال را به دقت بخوانيد، اگر پاسخ به آن بلى بود در ستون بلي، اگر خير بود در ستون خير علامت x بگذاريد. بعد، قسمت تفسير نتايج را بخوانيد. بلى خير
 بلى   خير
۱. آيا فکر مى‌کنيد که اگر فرصت را از دست ندهيد، اکثر مسائل خودبه‌خود حل خواهد شد؟
۲. آيا فکر مى‌کنيد، مى‌توانيد از مبتلا شدن به زکام جلوگيرى کنيد؟
۳. آيا، به‌نظر شما، برخى اشخاص خوش‌شانس به دنيا مى‌آيند؟
۴. آيا، احساس مى‌کنيد که گرفتن نمرهٔ خوب براى شما اهميت زيادى دارد؟
۵. آيا اغلب، به‌علت مسائلى که مسؤول نيستيد سرزنش مى‌شويد؟
۶. آيا فکر مى‌کنيد که اگر دانشجو به اندازهٔ کافى مطالعه کند در همهٔ دروس موفق خواهد شد؟
۷. آيا احساس مى‌کنيد که در اکثر مواقع تلاش به جائى نمى‌رسد، زيرا هيچ چيز پيش نمى‌رود؟
۸. آيا فکر مى‌کنيد که اگر روز را خوب شروع کنيد، هر چه انجام دهيد خوب خواهد بود؟
۹. آيا فکر مى‌کنيد که والدين به آنچه فرزندان آنها مى‌گويند، اغلب گوش مى‌دهند؟
۱۰. آيا فکر مى‌کنيد، آرزو کردن مى‌تواند موفقيت‌هائى به همراه داشته باشد؟
۱۱. آيا وقتى تنبيه مى‌شويد، معمولاً فکر مى‌کنيد که علت عمده‌اى نداشت؟
۱۲. آيا اغلب احساس مى‌کنيد که عوض کردن نظر دوستان دشوار است؟
۱۳. آيا فکر مى‌کنيد که تشويق، بيشتر از شانس، به پيروزى يک گروه کمک مى‌کند؟
۱۴. آيا به اين نتيجه رسيده‌ايد که تغيير دادن نظر والدين خود دربارهٔ برخى مسائل غيرممکن است؟
۱۵. آيا والدين بايد فرزندان خود را آزاد بگذارند تا شخصاً تصميم بگيرند؟
۱۶. آيا وقتى مرتکب خطا مى‌شويد، خيلى کم امکان دارد که آن را اصلاح کنيد؟
۱۷. آيا فکر مى‌کنيد که در اکثر مواقع، مهارت‌هاى ورزشى به ارث مى‌رسد؟
۱۸. آيا اکثر افراد هم‌سن شما قوى‌تر از شما هستند؟
۱۹. آيا فکر مى‌کنيد که يکى از بهترين شيوه‌ها براى حل مسائل اين است که نبايد به آنها فکر کرد؟
۲۰. آيا احساس مى‌کنيد که در انتخاب دوستان خود، آزادى عمل زيادى داريد؟
۲۱. آيا فکر مى‌کنيد که اگر در اول هفته پول پيدا کنيد، آن هفته شانس خواهيد آورد؟
۲۲. آيا اغلب به اين نتيجه مى‌رسيد که نمرات شما با تلاشى که انجام مى‌دهيد ارتباط زيادى دارند؟
۲۳. آيا به اين نتيجه رسيده‌ايد که وقتى يکى از دوستان عليه شما عصبانى مى‌شود نمى‌توانيد او را آرام کنيد؟
۲۴. آيا تا به حال چيزى داشته‌ايد که براى شما شانس بياورد؟
۲۵. آيا فکر مى‌کنيد که ارزيابى ديگران از شما به رفتار شما وابسته است؟
۲۶. آيا وقتى از والدين خود تقاضاى کمک مى‌کرديد، آنها قبول مى‌کردند؟
۲۷. آيا به اين نتيجه رسيده‌ايد که عصبانيت ديگران عليه شما اغلب بدون علت است؟
۲۸. آيا اغلب احساس مى‌کنيد که مى‌توانيد آينده را با اعمال امروز خود عوض کنيد؟
۲۹. آيا فکر مى‌کنيد که وقتى بدبختى مى‌آيد، هر کارى انجام مى‌دهيد بى‌فايده است؟
۳۰. آيا فکر مى‌کنيد که افراد، هر چه را که بخواهند مى‌توانند انجام دهند، به شرط اينکه واقعاً تلاش کنند؟
۳۱. آيا احساس مى‌کنيد که تلاش شما در خانه، براى اينکه نشان دهيد حق با شما است، بى‌فايده است؟
۳۲. آيا معتقد هستيد که خوشبختى‌ها در اثر تلاش‌هاى گسترده به‌دست مى‌آيد؟
۳۳. آيا فکر مى‌کنيد که وقتى يکى از هم‌سالان مى‌خواهد با شما دشمنى کند، نمى‌توانيد کارى بکنيد؟
۳۴. آيا فکر مى‌کنيد که متقاعد کردن دوستان براى انجام دادن آنچه شما مى‌خواهيد، آسان است؟
۳۵. آيا به‌نظر شما دربارهٔ غذائى که در خانه تهيه مى‌شود، خيلى مؤثر است؟
۳۶. آيا فکر مى‌کنيد که وقتى يک نفر شما را دوست ندارد، نمى‌توانيد کارى بکنيد؟
۳۷. آيا احساس مى‌کنيد که تلاش براى موفقيت در مدرسه بى‌حاصل بود، زيرا ديگران قوى‌تر از شما بودند؟
۳۸. آيا فکر مى‌کنيد که برنامه‌ريزى قبلى نتايج را بهتر مى‌کند؟
۳۹. آيا فکر مى‌کنيد که نمى‌توانيد در مورد تصميم‌هاى خانواده چون و چرا بکنيد؟
۴۰. آيا فکر مى‌کنيد که حيله‌گر بودن بهتر از خوش‌شانس بودن است؟


- تصحيح پاسخ‌ها:

در مقابل هر پاسخى که با پاسخ شما، مطابقت مى‌کند علامت بگذاريد و بعد جمع کل علامت‌ها را به‌دست آوريد تا نمرهٔ شما معلوم شود.


۱. بلى ۲. خير ۳. بلى
۴. خير ۵. بلى ۶. خير
۷. بلى ۸. بلى ۹. خير
۱۰. بلى ۱۱. بلى ۱۲. بلى
۱۳. خير ۱۴. بلى ۱۵. خير
۱۶. بلى ۱۷. بلى ۱۸. بلى
۱۹. بلى ۲۰. خير ۲۱. بلى
۲۲. خير ۲۳. بلى ۲۴. بلى
۲۵. خير ۲۶. خير ۲۷. بلى
۲۸. خير ۲۹. بلى ۳۰. خير
۳۱. بلى ۳۲. خير ۳۳. بلى
۳۴. خير ۳۵. بلى ۳۶. بلى
۳۷. بلى ۳۸. خير ۳۹. بلى
۴۰. خير


- تفسير نمرات:

- ۰ تا ۸. تقريباً يک سوم افراد بين ۰ تا ۸ نمره به‌دست مى‌آورند. اين افراد تمايل دارند کنترل خود را برعهده داشته باشند. آنها خود را مسؤول موفقيت‌ها و شکست‌هاى زندگى مى‌دانند.


- ۹ تا ۱۶. اکثر افراد بين ۹ تا ۱۶ نمره به‌دست مى‌آورند. آنها تا اندازه‌اى خود را مسؤول اعمال خود مى‌دانند، حتيٰ معتقدند که بر کار تسلط دارند اما نه در همهٔ موارد زندگى.


- ۱۷ تا ۴۰. تقريباً ۱۵ درصد اشخاص بين ۱۷ تا ۴۰ نمره به‌دست مى‌آورند. براى اين افراد، زندگى بيشتر نوعى بازى شانس است و موفقيت بيشتر به شانس يا لطف ديگران وابسته است.