به‌علت ناتوانى ساير ديدگاه‌ها در تبيين عشق، لى (۱۹۷۷، ۱۹۸۸) سعى کرده است آن را به شکلى ديگر توصيف کند. او نوعى تيپ‌شناسى معرفى مى‌کند که بر شباهت به رنگ‌ها استوار است. به‌همان شيوه که مى‌توان همهٔ رنگ‌هاى قابل تصور را با مخلوط کردن رنگ‌هاى اوليه و با بازى کردن روى درخشندگى و اشباع به‌دست آورد، لى معتقد است که مى‌توان همهٔ انواع مختلف عشق را نيز، از روى عناصر اصلى تشکيل‌دهندهٔ آنها به‌دست آورد. رنگ‌هاى عشق شيوه‌هاى مختلف دوست داشتن را معرفى مى‌کنند. سه تيپ عشق اوليه عبارتند از:


شهوت Eros، بازى Ludus و عشق بى‌ريا Stirge. هر چند که تعداد تيپ‌هاى ثانويه گسترده است، لى از آنها نيز به سه مورد اشاره مى‌کند: شيدائى Mania، نوع‌دوستى Agepe و عملى Sternberg. در جدول زير توصيف هر يک از اين تيپ‌ها آمده است. مواظب باشيد تا عشق شخصى خود را تنها با يکى از اين تيپ‌ها مطابقت ندهيد، زيرا هر رابطه، سطوح کوچکى از هر يک از تيپ‌هاى عشق را در بر مى‌گيرد. به‌نظر لي، در زندگى واقعي، به‌ندرت مى‌توان يک تيپ ناب پيدا کرد.

تيپ‌ها يا رنگ‌هاى عشق از نظر لى

تيپ‌ها ويژگى‌ها
شهوت عشقى که در آن جاذبهٔ جسمى اهميت دارد و رابطهٔ جنسى در اولويت قرار
مى‌گيرد. در واقع، با اولين نگاه عاشق شدن است.
بازى عشق وقت‌گذراني، عشق به‌صورت يک بازي، عشقى که در آن تعهد کمترى وجود دارد اما تعداد شريک‌ها زياد است.
بى‌ريا عشق پايدار، که با دوستى آغاز مى‌شود و به مرور گسترش مى‌يابد.اين عشق، راحت، با حرارت، آرام و شيرين است. عشق بى‌ريا با عشق عاطفى مطابقت مى‌کند (هندريک، هندريک و آدلر، ۱۹۸۸).
شيدائى عشق وسواسي، انحصارى و حسود. اين عشق در روستاها و کوهستان‌ها، با
کوه‌هاىسر به فلک کشيده و با پرتگاه‌هاى خطرناک، ديده مى‌شود. اين نوع عشق با عشق هوسى مطابقت مى‌کند (هندريک، هندريک و آدلر، ۱۹۸۸).
نوع‌دوستى عشق نوع‌دوست و صبور، که انتظار مقابله به مثل ندارد. لى معتقد است که اين نوع عشق به‌ندرت پيدا مى‌شود. در واقع، لى هرگز اين عشق را به‌صورت ناب در کسانى که مطالعه کرده نديده است.
عملى عشق کاربردي، متکى بر جسجوى شريکى که با انتظارها، علايق، گذشته‌ها و شخصيت فرد سازگار باشد. در نهايت، اين عشق همان ازدواجى است که صورت مى‌گيرد.