آيا، وقتى در حضور فرد ديگرى يا به همراه ديگران کار مى‌کنيم، همان بازده را داريم که به تنهائى کار مى‌کنيم؟ در اينجا دو پديده وارد عمل مى‌شود: