آلتمن (Altman) در سال ۱۹۷۵، رفتار قلمروى را عبارت از مکانيسمى مى‌‌داند که حريم بين خود و ديگران را تنظيم مى‌کند. اين نوع رفتارها را در حيوانات خيلى خوب مى‌شناسيم. احتمالاً متوجه شده باشيد که گربه‌ها و سگ‌هاى نر به تمام گوشه‌هاى حياط صاحب خود ادرار مى‌کنند تا به نرهاى همسايه هشدار دهند که در صورت نفوذ به آن محل، متجاوز تشخيص داده خواهند شد و بزرگترين تکه‌ٔ آنها گوش آنها خواهد بود! حيوانات نياز دارند حريمى براى خود فراهم آورند که در آن بتوانند رفتارهائى انجام دهند که بقاء و نوع خود را تضمين مى‌کنند:


- تغذيه


- توليد مثل


مفهوم قلمروى انسان‌ها، هم به مفهوم قلمروى حيوانات شباهت دارد و هم متفاوت از آنها است. شباهت از اين نظر که به همان نيازهاى خَلق حريم شخصى پاسخ مى‌دهد، بدين صورت که فرد بتواند فعاليت‌هائى انجام دهد که به تنهائى يا صميميت نياز دارند. متفاوت از اين نظر که به همين فعاليت‌ها محدود نمى‌شود و باز هم متفاوت از اين نظر رفتار قلمروى انسان از علائم بسيار متفاوتى استفاده مى‌کند.