پيچيده‌ترين روش کليد (کردن) به نقاب / ماسک يا شکل موج نياز ندارد. بلکه اين روش مداوماً نماى اصلى يا نماى پيش‌زمينه را بررسى کرده و هر جا که سيستم به رنگ‌مايه يا رنگ مشخصى برخورد مى‌کند (به فرآيند مورد استفاده بستگى دارد) به تصوير ديگر برش مى‌شود - تصوير پس‌زمينه. بنابراين، در اين ”حالت کليد - مشترک“ سيگنال‌هاى نقاب‌گذارى از خود تصوير اصلى به‌دست مى‌آيد.


چنان‌چه از فرآيند ”کليد رنگ‌مايه‌اي“ استفاده مى‌کنيد (تفکيک روشنائي)، هر جا که رنگ‌مايهٔ منتخب (سياه و سفيد) در نماى پيش‌زمينه ديده مى‌شود، بخش مشابهى از تصوير پس‌زمينه در تصوير نهائى ظاهر مى‌شود. بنابر اين، نواحى کليد (کردن) رنگ‌مايه بايد فقط در جائى از صحنهٔ پيش‌زمينه وجود داشته باشند که مى‌خواهيد ميان‌گذارى کنيد؛ در غير اين‌صورت نتيجهٔ حاصله مغشوش شدن تصوير خواهد بود. مثلاً، تصوير پس‌زمينه در کراوات مشکى بازيگر ديده خواهد شد. هر نوع رنگ‌مايه‌اى را مى‌توان در صحنهٔ پس‌زمينه به‌کار برد. فرآيند کليد (کردن) رنگ‌مايه‌اى يا کليد نردهٔ خاکسترى در سيستم‌هاى تلويزيون سياه - سفيد و رنگى قابل استفاده است.


چنان‌چه از فرآيند ”کليد رنگي“ استفاده مى‌کنيد (برش‌فام، برهم‌گذارى به‌روش تفکيک رنگ)، هر جا که رنگ منتخب کليد در صحنهٔ اصلى ظاهر مى‌شود، به تصوير پس‌زمينه برش مى‌گردد. در اين فرآيند نيز هر رنگ و يا رنگ‌مايه‌اى را مى‌توان در صحنهٔ پس‌زمينه به‌کار برد. فرآيند کليد رنگى فقط در سيستم تلويزيون رنگى قابل استفاده است.