هر رنگى را مى‌توان بدون استفاده از دوربين تلويزيونى با اتصال ولتاژهاى مشخص و مناسب به کانال‌هاى تصوير قرمز، سبز و آبى در يک سيستم تلويزيونى پديد آورد.


وسايل ترکيب‌کنندهٔ رنگ (رنگ‌آميز يا مولد ميدان رنگي) اين‌گونه ولتاژها را براى انتخاب روى ميز ترکيب تصاوير يا کنترل‌هاى دسته‌اى به‌وجود مى‌آورند. کنترل‌هاى دسته‌اى عبارت است از يک وسيلهٔ نيم‌کره‌اى با يک دسته در مرکز آن که به سرعت تغييرات متنوعى را در تعادل مقدار رنگ‌هاى سبز، قرمز و آبى به‌دست مى‌دهد.


اين رنگ‌ها را مى‌توان به‌عنوان منبعى براى ميان‌گذارى الکترونيکى به‌کار گرفت: رنگ‌آميزى حروف، پس‌زمينه‌هاى عنوان‌بندي، ميان‌گذارى پس‌زمينه و جلوه‌هاى تزئينى.


- ترکيب چند سطحى : در اين فرآيند هر جا که رنگ‌مايهٔ خاصى در تصوير مورد نظر ظاهر مى‌شود سيستم به رنگ ترکيبى منتخب تعويض مى‌شود. بنابر اين، در يک سيستم دو رنگ، يک تصوير سفيد روى سياه را مى‌توان به‌صورت يک تصوير قرمز روى زرد بازسازى کرد. اين روش که بسيار با صرفه و بدون پيچيدگى است، در بسيارى از استوديوهاى تلويزيونى به‌کار مى‌رود؛ کاربرد وسيع اين فرآيند در تهيهٔ عنوان‌بندى‌هاى رنگى است، به‌طورى که مى‌توان آنها را به‌صورت سياه - سفيد تهيه و از طريق فرآيند‌هاى تصويرى به‌صورت رنگ‌هاى متنوع بازسازى کرد.


روش ”ترکيب چندسطحى ديجيتال“ امکانات وسيع‌ترى در اختيار مى‌گذارد. به‌طور مثال، تصوير به هشت ناحيهٔ رنگ‌مايه‌اى تجزيه مى‌شود که هر يک را مى‌توان با رنگ متفاوتى رنگ‌آميزى کرد. از اين‌رو، يک تصوير گرافيکى سياه و سفيد به يک تصوير چندرنگ تبديل مى‌شود.