در اين روش دوربين از رويدادى که مقابل پردهٔ نيمه شفاف است تصوير بر مى‌دارد و تصوير پس‌زمينه (فيلم يا اسلايد) روى پردهٔ نيمه شفاف پشت رويداد تابيده مى‌شود.


اين روش که زمانى از پُراستفاده‌ترين فنون در فيلم‌هاى سينمائى و تلويزيون سياه - سفيد بوده است امروزه جاى خود را به روش‌هاى جديدترى داده است؛ روش‌هاى کنونى در فيلم‌هاى سينمائى عبارتند از ”فرآيندهاى مرحله‌اي“ (نقاب‌گذارى بين مراحل چاپ) يا ”سيستم بازتابى نمايش“ و در تلويزيون رنگى ”ميان‌گذارى الکترونيکي“ (برش فام يا برهم‌گذارى به روش تفکيک رنگ).


با اين وجود، هنوز روش نمايش از پشت کاربردهاى متنوعى در استوديوهاى تلويزيونى دارد. پردهٔ شفاف مورد استفاده در روش نمايش از پشت را براى نمايش جلوه‌هاى نورى و سايه روشن‌هاى تزئينى نيز مى‌توان به‌کار گرفت.