صداهاى مصنوعى کاربردهاى بسيار جالبى در برنامه‌هاى تلويزيونى يافته‌اند. از جمله مى‌توان نوفه‌هاى انتزاعى زمينه، گفتارسازى براى افراد داراى لکنت زبان يا لال و صداهاى ويژه براى مخلوقات عجيب در داستان‌هاى تخيلى - علمى را نام برد.

پرداخت صدا

از يک سيگنال صوتى مى‌توان براى تنظيم سيگنال صوتى ديگر استفاده کرد و شدت و ارتفاع آن را به‌وسيلهٔ تقويت‌کننده‌هاى با ولتاژ تنظيم شده، مدولاتورهاى حلقه‌اى و سيم‌‌پيچ‌هاى غير هم‌جنس تغيير داد. بدين طريق مى‌توان با آثار صوتى توليد گفتار کرد.


با استفادهٔ بخشى‌هائى از صداى ضبط شده و جابه‌جا کردن (معکوس کردن، تغيير دادن يا تکرار کردن) مى‌توان کيفيت صدا را تغيير داده و صداهائى کاملاً متفاوت از صداى اصلى به‌وجود آورد.

تجزيهٔ صدا

بسيارى از صداها هنگامى که از منبع اصلى خود جدا شوند، هويت خود را از دست مى‌دهند. بعضى ديگر، به هر شکل ناآشنا هستند (مثل شعلهٔ اجاق گاز، صداى حشرات و غيره). غالباً مى‌توانيد صداها را براى مقاصد نمايشى به‌کار گيريد - به‌طور مثال، صداى هواپيماى جت براى صحنه‌هاى طوفاني.


از آلات موسيقى نيز مى‌توان براى توليد دامنهٔ وسيعى از آثار صوتى استفاده کرد - ‌به‌طور مثال ازويلن. سپس مى‌توان اين صداها را تجزيه کرده و يا تغيير داد. اين روش در توليد آثار صوتى پيشرفت زيادى کرده است و غالباً براى افراد متخصص اين رشته ميدان تجربه بوده است.

صداى ترکيبى

صداهاى ترکيبى را مى‌توان به‌طور الکترونيکى توسط ”ترکيب‌کنندهٔ صوتي“ توليد کرد. به کمک رديوف کليدها و مدارهاى تنظيم داخلى اين وسيله مى‌توان نوسان‌هاى مختلف با فرکانس و سرعت تکرار متنوع را انتخاب و توليد کرد. صداهاى ترکيبى حاصله دامنهٔ متنوعى از صداها را به‌وجود مى‌آورند.