بعضى اوقات براى همراهى با تصوير به جاى استفاده از صداى اصلى عمداً از صداى جانشين استفاده مى‌شود. براى اين عمل دلايل مختلفى وجود دارند:


- هيچ صدايى وجود ندارد - در مورد مجسمه، نقاشي، معماري، و هيولاهاى ما قبل تاريخ.


- گاهى صداهاى حقيقى در دسترس نيست و يا ضبط شده و مناسب نيستند.


ممکن است صداهائى که در اين شرايط به‌کار مى‌روند، جايگزين‌هاى طبيعى باشند (صداى شير غران ديگرى به جاى نعرهٔ شير اصلى به‌کار رود.) يا جانشين‌هاى مصنوعى باشند که معمولاً به صورت آثار صوتي، موسيقى و صداهاى ترکيبى هستند.


بايد موسيقى و آثار صوتى زمينه را با دقت به‌کار گرفت. اين صداها اشکالات زيادى دارند، از جمله:


- عدم تناسب (بسيار بلند يا بسيار آرام)


- تکرارى (بسيار آشنا)


- بديهى (در مورد هر رويدادى به‌کار مى‌روند)


- آزاردهنده (داراى وقفه‌هاى سکوت هستند)


- فريب‌دهنده (تداعى‌هاى منحرف‌کنندهٔ ذهنى دارند)