خصوصيات فيزيکى و کيفيت صدا

ميکروفن در حالت مطلوب بايد در همهٔ طيف شنوائى واکنش متعادلى داشته باشد. واکنش آن بايد نسبت به صداهاى گذرا فورى باشد. صدا بايد به درستى و بدون رنگ‌آميزى و واپيچيدگى پخش شود.


در مواردى که سعى ما در اختفاى ميکروفن است يا هنگامى که مى‌خواهيم مزاحمتى براى ما فراهم نکند و يا وقتى که بايد آن را به اطراف حمل کرد، اندازه و وزن ميکروفن مشکل اساسى مى‌شود. از يک طرف ممکن است کوچکى ميکروفن به عملکرد ضعيف آن منجر شود و از طرف ديگر بسيارى از ميکروفن‌هاى حساس با خشونت موجود در کار خارج از استوديو سازگار نيستند، از اين‌رو مجبور خواهيم بود از ميکروفن‌هاى باثبات‌‌تر اما با عملکرد ضعيف‌تر استفاده کنيم. ميکروفن‌هائى وجود دارند که عملکرد آنها با درجه حرارت محيط متغير است. بنابر اين ميکروفن کامل و قابل استفاده در هر شرايط، هنوز يک انتخاب شخصى است.