مى‌توان کيفيت صدا را به‌طرق مختلف تغيير داد تا تأثيرات خاصى ايجاد کند: تأثيرات نمايشي، محيطى و يا ويژه.

صافى کردن

همان‌طور که قبلاً مشاهده شد، صافى‌هاى صوتى (برابر سازها) امکان تقويت يا تضعيف بخش‌هائى از طيف صوتى را به هر نسبت به‌وجود مى‌آورند. بنابر اين، مى‌توان به کمک صافى‌هاى مختلف صدا را کلفت، نازک، گُنگ، زمخت و شکننده کرد.

واپيچيدگى

براى تقليد صداى راديوئى و بلندگوهاى معابر عمومى مى‌توان ميکروفن را در نزديکى گوشى يا بلندگوى کوچکى قرار داد. براى تغيير کيفيت آهنگ صدا مى‌توان هر دوى اين وسايل را در يک جعبه قرار داد.

بازخورد آکوستيکى

هنگامى که خروجى تقويت‌شدهٔ يک ميکروفن به بلندگوى مجاور متصل شود و سپس توسط همان ميکروفن شنيده و تقويت شود، صداى سوت بلندى شنيده مى‌شود. اين وضعيت در بسيارى از سخنرانى‌ها به‌وجود مى‌آيد. بهبود اين وضعيت در تضعيف خروجى بلندگو و استفاده از ميکروفن يا بلندگوى جهتى است. حتى مى‌توان از فرايند ديجيتال که تکرارهاى متوالى را از فرکانس اصلى دور مى‌کند استفاده کرد. به‌عنوان تأثيرى نمايشى مى‌توان بازخوردهاى آکوستيکى را براى ايجاد کيفيت صداى پژواک‌دار يا گنگ به‌کار برد.

پسماند

انعکاس مصنوعى را مى‌توان به‌طرق مختلف ايجاد و با صداى مستقيم به اندازهٔ مورد نياز ترکيب کرد. بعضى از دستگاه‌هاى کامپيوترى ديجيتال انعطاف زيادى در اين زمينه به‌وجود مى‌آورند. آنها قادر هستند اعمال متعددى از جمله، انعکاس، تأخير، پژواک و آثار فضايى را انجام دهند.