صداى تلويزيون تک شنوائى است و مانند يک تصوير دوبُعدى قادر به القاء اطلاعات موجود در فضا منظور تشخيص جهت هر منبع صدا در يک مجموعه منابع توليد صدا است، به‌طور مثال، تشخيص جهت صداى ويلن در تصوير يک ارکستر. به‌طور مستقيم نيست (اگر چه اين امر در سيستم‌هاى استريو فونيک يا کوادرو فونيک ــ۲ باندى و ۴ باندى‌ــ امکان‌پذير است). صداهاى تک‌شنوائى (مونو) را فقط مى‌توان از طريق اختلاف شدت، ارتفاع و کيفيت از يکديگر متمايز کرد.


- مشکلات تک‌شنوائى : گوش انسان به گسترهٔ فرکانس وسيع‌ترى در پخش - بازسازى - تک‌شنوائى (تک‌صدائي) صدا نياز دارد تا بتواند کيفيتى را که در شرايط دوصدائى (استريو) وجود دارد احساس کند.


ميکروفن تفاوتى براى صداها قائل نيست. يعنى به هر صورت در گسترهٔ دريافت آن امتيازى معادل مى‌دهد. از اين‌رو، استقرار دقيق ميکروفن ــ‌در شرايط تک‌شنوائى‌ــ ضرورى است تا از صداهاى ناخواسته اجتناب شود.


- سيستم صوتى : از نظر فني، دامنهٔ پويائى محدودهٔ کمترين و بيشترين شدت صوتى که سيستم مى‌تواند منتقل کند. ‌ــ‌دامنهٔ بلندى‌ــ قابل قبول براى يک سيستم صوتى محدود است. صداهائى که خيلى بلند باشند باعث واپيچيدگى سيگنال حاصل از اضافه بار سيستم مى‌شوند. چنان‌چه صداها بسيار آرام باشند، با صداهاى زمينه در شدت مشابه ادغام مى‌شوند. بنابراين، براى جلوگيرى از تجاوز صدا از اين محدوده‌ها، لازم است اضافه بار به ميکروفن وارد نشود (ميکروفن بيش از حد به منبع صداى بلند نزديک نشود) و يا از تقويت بيش از اندازهٔ سيگنال صوتى اجتناب شود. از طرف ديگر، بايد با قرار دادن ميکروفن در مکان مناسب و استفاده از تقويت لازم سيگنال صدا از ضعيف شدن سيگنال صوتى جلوگيرى کرد. هم‌چنين، همان‌طور که بعداً مى‌خوانيم، نبايد تأثير پويائى صداى اصلى را از بين برد.


چنان‌که بعداً خواهيم خواند، خصوصيات صداى پخش ‌ــ‌بازسازى‌ــ شده را مى‌توان به طرق مختلف تنظيم کرد:


بلندى صدا - با تنظيم تقويت صدا يا فاصلهٔ ميکروفن.


رنگ‌آميزى صدا - کيفيت رنگ‌آميزى صدا را مى‌توان با تقويت و تضعيف بخش‌هائى از طيف صوتى يا در بعضى موارد با ايجاد واپيچيدگى عمدى تغيير داد.


بازتاب‌هاى آکوستيکى (آکوستيک را مى‌توان بررسى رفتار صدا در محيط‌هاى مختلف تعريف کرد.) - به‌وسيلهٔ انواع خاص ميکروفن و استقرار آن مى‌توان نسبت صداى مستقيم را به بازتاب‌هاى آکوستيکى تنظيم کرد.


بازتاب‌هاى قابل تنظيم - به کمک تدابير آکوستيکى مقدار و کيفيت اين بازتاب‌ها قابل تنظيم است.