کاربرد صدا مانند کاربرد تصوير دامنهٔ وسيعى دارد:


واقعى - القاء مستقيم اطلاعات (گفتار مستقيم).


محيطى - تائيد يک مکان (صداى ترافيک، يادآور صحنهٔ خيابان است).


تفسيرى - تفسير عقايد، افکار و احساسات (صداى ترومبون، صحنه را تفسير مى‌کند).


نمادين - نماد مکان‌ها، حالات و وقايع (آژير، اشاره به حملهٔ هوائى است).


تقليدى - تقليد از صداى يک موضوع يا شخصيت يا تقليدى از حرکات (موسيقي، صداى فاخته را تقليد مى‌کند).


همانندگرا - صداهاى مرتبط با افراد يا وقايع ويژه (صداهاى مهم تکراري).


تکرارى - ياد‌آورى صداهاى گذشته.


ارتباطى - پيوند صحنه‌ها و حوادث (واسطه‌هاى صوتى - موسيقى - دو صحنه را به يکديگر مربوط مى‌کنند).


پيوندى - توالى يا تداخل صداها براى آثار نمايشى يا کميک.