- وسايل نقليهٔ متحرک (اتومبيل يا قطار) :

براى خلق توهم حرکت يا وسيلهٔ نقليه در استوديو به عوامل متعددى نياز داريد: پس‌زمينه‌ها بايد متحرک باشند؛ بعضى قسمت‌هاى وسيلهٔ نقليه بايد لرزش‌هاى محسوس داشته باشند؛ افرادى که خارج از وسيله ديده مى‌شوند به‌سرعت در حال گذر باشند؛ نورها و سايه‌ها متحرک باشند؛ صداى موتور وسيله شنيده شود؛ و صداى ساير وسايل نقليه نيز شنيده شود.


بايد اين حالات متعدد را به دقت ترکيب کنيد و مهم‌تر از همه مطمئن شويد که رويداد با صحنهٔ پس‌زمينه سازگار است. به‌طور مثال، در صورت توقف وسيلهٔ نقليه پس‌زمينه نيز متوقف شود. اين فراگرد به هماهنگى دقيق عوامل نيازمند است. چنان‌چه براى پس‌زمينه از فيلم يا نوار ويدئو استفاده مى‌شود (نمايش از پشت يا جلو) زمان‌بندى آنها بايد با صحنه مطابقت داشته باشد تا در حين رويداد به اتمام نرسد.


سکوهاى خاص فنردار کاربرد فراوانى در ارائهٔ حرکات واقع‌گرا دارند - از حرکات قايق پاروزنى تا اتومبيل. در خصوص وسايل عظيم مانند کشتي، حرکت آنها را با حرکت عمودى دوربين بر سه‌پايه (تيلت) تقليد کنيد و حرکات نور و حتى بازيگران را نيز با آن هماهنگ سازيد.


- بخش‌هاى متحرک‌ صحنه‌اى :

چنان‌چه مايل باشيد در اطراف موضوع حرکت کنيد و فضاى کافى براى چنين حرکتى وجود نداشته باشد يا براى ارائهٔ ترکيب‌هاى جديد تصويرى بخواهيد صحنه‌پردازى خود را تغيير دهيد، غالباً مى‌توانيد از بخش‌هاى متحرک صحنه‌اى استفاده کنيد. اين بخش‌ها ممکن است تخت يا داراى بُعد باشند که با چرخ حرکت مى‌کنند.