صحنهٔ تلويزيونى داراى پيشينهٔ غنى نمايشى و سينمائى است - طرح اين گونه صحنه‌ها در مسير تجربه‌هاى بسيار، متحول شده و شخصيتى ويژه پيدا کرده است. در اين سير تحول، خصوصيات و محدوديت‌هاى رسانهٔ تلويزيون را نبايد فراموش کرد. از اين‌رو، کارگردان و طراحان صحنهٔ تلويزيونى با مشکلاتى روبرو هستند که به ويژگى‌هاى اين رسانه مربوط مى‌شود. محدوديت‌هاى مکانى و زماني، نيروى انسانى و مشکلات اقتصادى از جمله واقعياتى هستند که صحنهٔ تلويزيونى را تحت تأثير قرار مى‌دهند. ساخت صحنهٔ تلويزيونى نه تنها هنرى است که خلاقيت‌هاى بسيارى را در خود متجلى مى‌کند بلکه به‌عنوان صنعت نيز مورد توجه قرار گرفته است.


صحنه مفهوم وسيعى را شامل مى‌شود: طيفى مشتمل بر تزئينات جزئى صحنه و آويزهاى ضرورى در اجراء بازيگران تا بازسازى کامل يک مکان. شکل اصلى صحنه هر چه باشد، هدف‌هاى هنرى آن را مى‌توان به‌شرح زير طبقه‌بندى کرد:


- خنثى بودن : بى‌طرفى صحنه در جهت القاء زمينه‌هاى فکرى و موقعيت آن.


- واقع‌گرائى : المثنى ــبازسازى کامل مکان اصلى با جزئيات کامل. واقع‌گرائى دوره‌اىــ نمايش‌گر نوع خاصى از صحنه در زمان معين. به‌طور مثال، صحنهٔ ويکتوريائي. واقع‌گرائى نمادگرا - دامنه‌اى از واقع‌گرائى محيطى که در آن جزئيات براى تداعى اطلاعات به‌کار گرفته مى‌شود (مثلاً قراردادن صندلى و ميز در جلوى پس‌زمينهٔ ساده براى ايجاد حالت يک اتاق کار) تا يک شيء سادهٔ نمادين که محيط و مکان خاصى را به‌خاطر مى‌آورد (شاخهٔ درخت يا سايهٔ آن که يادآور درخت کامل است).


- تخيلى : تجريدى ــشکل و بافت صحنه چنان آرايش شده است که بيان‌گر حالت، فکر و شخصيت خاصى باشد در حالى که ارتباطى با جهان واقعى ندارند. سيلوئت‌ــ تمرکز بر پيرامون موضوع.


پرداخت صحنهٔ تلويزيونى که گاه صحنه‌پردازى در تلويزيون يا صحنه‌سازى تلويزيونى نيز خوانده مى‌شود، بايد از جهات مختلف با نيازهاى خاصى مطابقت داشته باشد:


۱. از نظر هنري، صحنه‌پردازى تلويزيونى بايد با حالت و موضوع صحنه و هدف برنامه سازگار باشد.


۲. اصول صحنه‌پردازى بايد براى اجراء استوديوئى مناسب باشد و با ابعاد و امکانات استوديو و بودجهٔ برنامه توافق داشته باشد.


۳. طراحى صحنه بايد طورى باشد که امکان تنوع نماها، آزادى عمل براى وسايل صوتي، دوربين‌ها و نورپردازى وجود داشته باشد.


۴. مختصات دوربين تلويزيونى رنگ‌مايه‌ها، تضادمندى و پرداخت صحنه را تحت تأثير قرار مى‌دهد.