هنگامى که استفاده از دو يا چند دوربين در تهيهٔ برنامه امکان‌پذير است به‌راحتى مى‌توان پيوستگى رويداد و تداوم ضبط برنامه را حفظ کرد. به کمک چند دوربين امکان تغييرات آنى تصوير، برش متقاطع اندازه‌هاى مختلف نما و ديدگاه‌هاى متنوع از يک موضوع يا حرکت و جابه‌جايى از يک نقطه به نقطهٔ ديگر وجود دارد.


در اين صورت مى‌توانيد اطلاعات جديد را بلافاصله در معرض ديد بيننده قرار دهيد؛ نقاط تأکيد را عوض کنيد، به جزئيات جديد اشاره کنيد، واکنش‌هاى ساير بازيگران را نشان دهيد، توجه بيننده را از چيزى به چيز ديگر جلب کنيد، روابط موجود در صحنه را مقايسه کنيد و بالاخره تنوع بصرى به‌وجود آوريد. از طرف ديگر، مى‌توان با استفاده از فنون برهم‌نمائى تصاوير، نگين کردن تصويرى در تصوير ديگر و پرده نيمه تصاوير دوربين‌ها را با يکديگر مخلوط کنيد.


در روش تک دوربينه، ممکن است تغيير يک نما صرفاً جنبهٔ مکانيکى داشته باشد، به‌طور مثال، بازکردن نما براى اينکه شخص ديگر نيز وارد قاب تصوير شود. اما در روش استفاده از دو دوربين يا بيشتر اين مشکل وجود نخواهد داشت و هر دوربين براى زاويه و اندازهٔ نماى خاصى به‌کار خواهد رفت.