جدول اختصارات تصويرنامهٔ تلويزيونى

اکثر سازمان‌هاى تلويزيونى تصويرنامهٔ دوربين را روى کاغذهاى سفيد تهيه مى‌کنند. اطلاعات اجرائى روى کاغذهاى زرد رنگ به تصويرنامهٔ دوربين اضافه مى‌شود.
کليهٔ نماهاى دوربين در يک برنامه با تصويرنامهٔ کامل شماره‌گذارى مى‌شوند. ميان‌نماها (فيلم، اسلايد، عناوين، و تصاوير گرافيکي) شماره‌گذارى نمى‌شوند اما در ستون مربوط به صداى برنامه مشخص مى‌شوند. مقاطع برش در گفتار برنامه با يک علامت زاويه باز که به شمارهٔ دوربين مى‌پيوندد علامت‌گذارى مى‌شوند. اختصارات متعددى در برنامه‌ها مورد استفاده قرار مى‌گيرند:
وسايل
دوربين CAM بالوپ B
ميکرون MIC-MIKE تلوپ T
بوم صدا BOOM لوحه CP (يا) CAP
بوم دستي F/P تصاوير گرافيکي G
نوار مغناطيسي VT (يا) VTR لوحه‌گردان ROLLER
فيلم F کارت عناوين TC
تله‌سينما TC (يا) TK گرافيک‌هاى تصويرى PIC
اسلايد SL (لوحهٔ عکس) PIX
دستگاه نمايش لوحه CS صفحهٔ تصويري VD
تله‌ژکتور TJ - -
موضع
چپ تصوير L/H حرکت در عرض X
راست تصوير R/H نقطه‌نظر شخص POV
صحنهٔ وسط C/S در دوربين O/C
صحنهٔ بالا U/S - -
صحنهٔ پائين D/S - -
جهت متن‌رساني P/S - -
جهت مخالفت متن‌رساني OP - -
پس‌زمينه B/G - -
پيش‌زمينه F/G - -
فرماندهي
فرمان Q فرمان شروع براى فيلم يا نوار ROLL. RU/V
فرمان شروع I/Q تغيير اسلايد C/S
فرمان خاتمه Q/Q - -
آماده باش S/B - -
آثار فرمان FX - -
دوربين‌ها
نماى دو نفره و سه نفره S - ۳، ۲ - S حرکت دوربين به جلو D.I
مانند قبل AB زاويه بالا، زاويه پائين H/A. L/A
نماى از روى شانه O/S. X/S زاويه باريک، زاويه باز N/A. W/A
نقطهٔ مورد نظر FAV حرکت دوربين به عقب P/B. D/B
ميز
برش CUT برش از دوربين ۲ LOSE ۲
ترکيب
مخلوط (ميکس) MIX پديدار شدن
تصاوير
روبش WIPE تصوير، ناپديد شدن تصوير FLFO
برهم نمايي (SUPER (S/I لحظهٔ برش يا تعويض تصوير T
ميان‌گذارى الکترونيکي -- پردهٔ نيمه S/S
(کليد فام CSO) KEY - -
صدا
شنيده شدن صدا F/UP آثار صوتى در استوديو SPOTFX
محو شدن صدا FU موسيقى براى تأکيد رويداد STING
پخش صدا يا تصوير P/B صداى خارج از تصوير OS.OOV
بلندگو F/B پژواک (اکو) REVERB
صداهاى ضبط شده
DISC پس‌زمينه B/G
CART صداى فيلم، اپتيک و مگنت OPT. MAG
CASSETTE صداى فيلم (نوار جداگانه) SEPMAG
S/TAPE صداى نوار SOT
GRAMS سکوت SIL
گوينده ANNCR - -
صداى زمينه ATMOS - -
عمومى
پخش TXN مثبت، منفي POS. NEG
فصل SEQ مونيتور MON
پيش‌‌بين P/V علامت شناسائى ايستگاه ID
اضافه‌کردن ADD مصاحبهٔ فردى در خيابان MOS: VOXPOP
بزرگ کردن تصوير PBU خارجى EXT
عملى بودن PRAC داخلي INT
لوازم صحنه PROP مکان LOC