در برنامه‌هاى تلويزيونى فيلم را به چند طريق به‌کار مى‌گيرند:


- از حلقهٔ يک دقيقه‌اى تا حلقه‌هائى به مدت ۲ ساعت


- به‌صورت يک رشته بخش‌هاى کوتاه‌مدت که توسط فيلم‌هاى خام يا نوار فرمان از يکديگر متمايز شده‌اند


- به‌صورت يک حلقه بسته فيلم که سر و ته آن به‌ يکديگر متصل است و رويداد را مکرراً نمايش مى‌دهد (مِه، برف يا باران) يا يک حرکت دوار را نشان مى‌‌دهد (بررسى حرکات ماشيني)


- به‌صورت ”نوار فيلم“‌هاى کوتاه که شامل تعدادى قاب‌هاى عکس ثابت است


- به‌صورت اسلايد که توسط دستگاه‌هاى نمايش مخصوص يا دستگاه نمايش اسلايد به‌کار مى‌روند

نمايش غيراستاندارد

براى ايجاد تنوع در نمايش يک فيلم، دستگاه تله‌سينما به ابزار گوناگونى مجهز است:


- ثابت کردن يک قاب تصوير (تک‌قاب، قاب ثابت)


- محو تدريجى يک قاب تصوير در قاب تصوير بعدى (حرکت آرام قاب‌هاى تصوير)


- حرکت فيلم از قاب ثابت به سرعت معمولى بدون چشمک تصويرى (در مورد فيلم‌هاى صامت)


- حرکت فيلم در سرعت‌هاى غير استاندارد به جلو يا عقب (۱۶ تا ۶۰ قاب در ثانيه)


- حرکت سريع فيلم به جلو يا عقب


- فرمان حرکت از دور (به‌طور مثال توسط کليدهاى ميز ترکيب تصاوير) يا فرمان خودکار