گاهى اصطلاحات فنى کامپوزيت (ترکيبي) و کامپوننت (مؤلفه‌اي) براى ارجاع به نوارهاى ويديوئى به‌کار مى‌روند. تفاوت بين اين دو در آن است که در فرمت‌هاى ترکيبى اطلاعات رنگى و سياه و سفيد در يک سيگنال آميخته است، در حالى‌که در فرمت مؤلفه‌اى اين اطلاعات به‌صورت جداگانه قرار دارد که انعطاف‌پذيرى بيشترى را هنگام تدوين فرآيند پس از توليد فراهم مى‌آورد. بنابراين فرمت‌هاى مؤلفه‌اى هم براى توليد و هم براى مقاصد آرشيوى مناسب‌تر هستند.