اگر استفاده‌کنندگان نياز به دست‌يابى به نماها يا سکانس‌هاى خاصى در فيلم يا ويديو دارند، در اين صورت ممکن است تهيه فهرست تفضيلى نماها ضرورت داشته باشد. گاهى اين فهرست‌ به وسيلهٔ افرادى که مواد را توليد مى‌کنند تهيه مى‌شود که اغلب در استفاده از راش‌ها کاربرد دارد، ولى به ندرت از آن براى مواد تدوينى استفاده مى‌شود. فهرست‌بردارى از نماها کارى وقت‌گير و پرهزينه است، بنابراين انجام آن فقط براى موادى که در سطح نما يا سکانس جستجو خواهند شد مهم است.


لازم است کارکنان نخست از زمينه شناخت انواع نماها، مثلاً تفاوت بين نماى از زاويهٔ بالا (High Angle Shot) و نماى بالا به پائين (Air To Ground Shot) آموزش ببينند. به علاوه بتوانند ارزيابى کنند که کدام نماها به تفصيل شرح داده شوند، زيرا که احتمال دارد زياد مورد جستجو قرار گيرند، و کدام نماها اهميت کمترى دارند، شايد به‌دليل آنکه سکانس‌هاى اصلى نيستند يا به خاطر اينکه کوتاه‌تر از آن هستند که مفيد باشند.

سطح جزئيات فهرست‌بردارى از نماها

لازم است در مورد اينکه هر نما دقيقاً در فهرست‌ ‌توصيفى گنجانده شود يا فقط سکانس‌هائى که از جهت استفاده مجدد باارزش شناخته مى‌شوند آورده شوند، سياست‌گذارى شود. مسلماً ميزان وقت و نيروى موجود براى فهرست‌نويسى بر اين تصميم‌گيرى تأثير مى‌‌گذارد، ولى از آنجا که پيش‌بينى اين که چه چيز هرگز مورد استفاده مجدد قرار نخواهد گرفت مشکل است. بهتر است اغلب در قياس‌ با کمتر، بيشتر انتخاب شود. به‌عنوان مثال، در تلويزيون حتيٰ زمانى‌که با راش‌ها سر و کار دارند، بحثى به نفع افزودن تپق‌ها و برداشت‌هاى حذفى مطرح است، چون در حال حاضر اين قسمت‌ها زياد مورد تقاضاى برنامه‌هاى کمدى است. در گذشته گنجينه‌هائى از مواد وجود داشتند که در اين مقوله قرار مى‌گرفتند، اما از آنجا که به‌دليل محدوديت‌هاى حقوقى آن زمان، بلااستفاده محسوب مى‌شدند، هرگز نگهدارى و فهرست نشدند.