يکى از اصول مهم در فهرست‌نويسى موضوعى آن است که به‌طور معمول نبايد حاوى اظهارات شخصى باشد، مگر آنکه افزودن برخى نظرات حرفه‌اى ضرورت داشته باشد، مانند فهرست‌نويسى تصاوير پزشکي. در زمينه‌هائى مانند هنر، اگرچه براى متخصص موضوعى وسوسه‌برانگيز است که عقيده‌اى در مورد کيفيت اجراء يا اثر بگنجاند، ولى بايد از انجام آن اجتناب کند. اظهارنظر نقادانه، صرف‌نظر از دردسر بالقوه‌اى که براى فهرست‌نويس يا هنرمند خواهد داشت، ممکن است نادرست يا براى استفاده‌کننده کم‌اطلاع گمراه‌کننده نيز باشد.