اگر چه اغلب فيلم‌ها يا ويديوها يک موضوع يا مضمون کلى دارند، ولى بعضى از آنها به سبک مجله توليد مى‌شوند و مرکب از چند بخش با موضوعات مختلف هستند. در موقع فهرست‌نويسى آنها، بهترين شيوه آن است که هر بخش را به‌عنوان يک فيلم تک موضوعى تلقى کنيم. فيلد يادداشت مى‌تواند جزئيات گسترده‌اى از بخش‌ها را نشان دهد، به‌عنوان مثال در ويدئوى آموزش مديريت با بخش‌هائى در مورد ماليه، اصلاح استراتژى و اجراء حوزه تحليلى را مى‌توان به‌صورت زير تقسيم کرد:


بخش ۰۱ ماليه: پرفسور بريان ميلز در چگونگى مديريت بودجه بحث مى‌کند ... (۴۵/۰۵ - ۱۵/۰۱)


بخش ۰۲ استراتژي: بحث در مورد برنامه‌ريزى و انتقال يک برنامه پنج ساله ... (۳۰ - ۷ - ۴۵/۰۵)