موادى که نماى خاصى نيستند و از استفاده مجدد ديگر مواد حاصل شده‌اند، به‌طور معمول نبايد نمايه شوند چون سبب تکرار در فهرست مى‌گردند. تنها استثناء اين قاعده وقتى است که بريده فيلم روى فرمت کهنه و منسوخى باشد و استفاده‌کنندگان آن را روى فرمتى بخواهند که بلافاصله بتوانند به‌کار گيرند، و يا چنانچه حق پديدآورنده آن متعلق به آرشيو ديگرى است که کسب آن مى‌تواند وقت‌گير باشد.