اگر دسترسى به مواد بايد سريع صورت گيرد يا چنانچه گزينه‌هاى زيادى براى نظم استنادى وجود دارد، بايد کليدواژه‌هاى پيچيده از پيش به‌صورت فهرست‌هاى مستند يا فهرست‌هاى برگزيده (Pick-List) تعيين شوند . اين فهرست‌ها مى‌توانند در فرمت‌هاى گوناگون به‌عنوان واژه مرجح‌ نمايه‌سازى به يک نسخه اضافه شوند تا از عهدهٔ شکل‌هاى برابر و هم‌معناى واژه‌ها مانند اعتصاب کارگران بهداشت و همچنين کارگران بهداشت در اعتصاب برآيند.


از اين طريق موضوع‌هاى پيچيده به سرعت پيدا مى‌شوند و به وسيله نمايه‌سازان و پرسش‌کنندگان همواره به‌کار مى‌روند. شق ديگر آن است که موضوع‌ها مجزا را در مرحلهٔ نمايه‌سازى به هم افزود، که اين روش مى‌تواند موجب ناهماهنگي، افزايش زمان جستجو و احتمال غفلت از بعضى ترکيب‌واژه‌ها توسط پرسش‌کننده و در نتيجه از دست دادن بريده فيلم‌هاى مفيد شود.