مثال فرضى زير عناصر داده‌اى کليدى مورد نياز فهرست‌نويسى يک فيلم يا نوار ويديوئى نوعى را نشان مى‌دهد:


عنوان: روزى از زندگي: ديويد جانسون


تاريخ: ۱/۴/۱۹۸۵


مدت: ۳۰ دقيقه .. ثانيه


حق پديدآورنده: فيلم‌هاى داستانى / موزه سلطنتى جنگ


يادداشت: فيلم مستند، عرضه شده توسط ادوارد اسميت، در مورد شغل ديويد جانسون از ابتداى کار در واحد مراسلات شرکت آفتاب تابان تا رياست شرکت. شامل مصاحبه با جانسون و همکاران آن.


شناسه تحليلى:


صحنه‌هاى واقعى: نماهاى مختلفى از افق لندن شامل کليساى سنت‌پائول (۴۵/۵ - ۱۲/۵)


نما از زاويه پائين خيابان فليت. نزديک شدن اتوبوس به دوربين (۳۰/۰ - ۱۰/۰)


مسافران روزمره خارج از ايستگاه مترو امبارک‌منت (Embarkment Underground Station) (۵۵/۷ - ۲۰/۷) ديويد جانسون خارج از ايستگاه به سمت دوربين، صدا زدن تاکسي


بريده فيلم حق پديد‌آورنده (Copyright Footage): رنگي، موزه سلطنتى جنگ. نماهاى سياه و سفيد مختلفى از لندن در زمان حملات هوائي.


مصاحبه‌ها: ديويد جانسون در کودکى در ايست‌اِند (London's East End) شامل جنگ جهانى دوم (۴۵/۱ - ۱۵/۱) با آرزوى رسيدن به نوازندگى ترومپت (35/6 - 25/6) اولين شغل در واحد مراسلات شرکت آفتاب تابان (30/17 - 05/16) ترفيع‌ها تا رياست.


فيل ويليامز اولين رئيس جانسون براى او پيشنهاد ترفيع مى‌کند (۲۰/۳ - ۰۵/۳)


جان هيل، همکار او در واحد مراسلات، همواره مى‌دانست که ديويد پيشرفت خواهد کرد (۲۰/۶ - ۱۰/۶)


واژه‌هاى موضوعى:


شرکت آفتاب تابان / روسا


لندن / حملات هوائى (جنگ جهانى دوم)


افق / لندن / کليساى سنت پائول


نما از زاويه پائين / خيابان فليت / اتوبوس‌ها


ايستگاه مترو امبارک‌منت / مسافران روزمره


انواع هنرى:


مستندها


چهره‌ها


دست‌اندرکاران:


تهيه‌کننده: جونز، کريستين


فيلم‌بردار: بران، جان


مجرى: اسميت، ادوارد


مصاحبه‌شوندگان: هيل، جان


جانسون، ديويد


ويليامز، فيل


فرمت‌ها: فيلم ۱۶ ميلى‌متري، بتاکم اس.پي.و. وي.اچ.اس.


مؤلفه: شماره دست‌يابى
نسخه ۱۶ ميلى‌مترى رنگى  ۵۲۹۴۵ پ
لبه صوتى ۱۶ ميلى‌مترى  ۸۹۲۱۵ س
نسخه‌ اصلى لبه صوتى ۱۶ ميلى‌مترى ۴۶۵۳۱ م
نگاتيو رنگى ۱۶ ميلى‌مترى ۴۶۵۳۱ ن
بتاکم اس.پى. ۵۴۳۱۲ ب
کاست وى.اچ.اس.  ۹۱۲۳۵ و