هسته دوبلين

مجموعهٔ ديگرى از استانداردهاى بين‌المللى فراداده‌اى که شايان توجه مى‌باشد، استانداردهائى است که اخيراً به وسيله ابتکار عمل هسته دوبلين (Dublin Core Initiative) ايجاد شده است. اين استانداردها که تا حدودى از جهت دامنه محدودتر از MPEG-7 است جهت تأمين انسجام در بازيابى منابع الکترونيکي، با تأکيد خاصى بر جستجوى مواد در شبکه جهانى وب، ايجاد مى‌گردد.

رابط توصيف محتواى چندرسانه‌اى‌ها (MPEG-7- (Mutimedia Contect Description Interface

پيدايش MPEG-7 يک جزء مهم از کارى است که براى ايجاد استاندارد فراداده‌‌اى چندرسانه‌اى در جريان است. اين برنامه تأثير عمده‌اى بر مديريت و توزيع رسانه‌هاى ديدارى خواهد داشت. به‌دنبال MREG-1 و MPEG-2 که در حال حاضر به‌عنوان استانداردهائى براى نشان دادن محتواى فيزيکى شناخته مى‌شوند، و MPEG-4 که به چندرسانه‌اى مانند صوت، متن، نمودار و سه‌بعدى‌ها مى‌پردازد، هدف MPEG-7 ايجاد استانداردى براى نشان دادن ”توصيف“ داده‌هاى چندرسانه‌اى‌ها، در اصل مربوط کردن فهرست‌نويسى يا فراداده با خود محتوا (داده) مى‌باشد.


طيف وسيعى از دست‌اندرکاران از جمله توليدکنندگان محتواى ديجيتالي، سازندگان تجهيزات، مديران مالکيت حقوق معنوى و دفاتر پخش برنامه براى ايجاد استانداردها همکارى مى‌کنند. اين استانداردها عناصر فراداده‌اى که بايد دستى ايجاد شوند مانند موضوع‌هاى تلويحى در يک توصيف ديدارى (مثلاً طلوع آفتاب بر بالاى سرن‌جيتى (Serenjeti)، و همين‌طور ويژگى‌هائى که ممکن است به‌طور خودکار استخراج شده باشند مانند رنگ، شکل يا بافت صحنه را شامل مى‌‌گردد.


MPEG-7 نه استانداردى براى استخراج خودکار توصيف‌هائى اين‌گونه ايجاد مى‌کند، و نه موتور يا برنامه جستجوى خاصى را تعيين مى‌نمايد. اين نرم‌افزار صرفاً استانداردى براى توصيف يکپارچه داده‌ها و قرار داده‌هاى وابسته به آن است.