اگر به تعدادى از تصاوير به‌طور مستقيم نگاه کنيد و سپس آنها را به‌وسيلهٔ آينه بنگريد، همواره تفاوت‌هائى را در جاذبهٔ تصويرى آنها خواهيد يافت. البته در کم و کيف اين تفاوت‌ها شکى وجود ندارد، اما نکتهٔ مهم آن است که تفاوت‌هاى ناشى از تغيير وضعيت تصاوير بر جلوهٔ بصرى آنها مؤثر است.