تلويزيون ماهواره‌اى

در گذشته براى انتقال برنامه‌هاى تلويزيونى به دکل‌هاى بلندى نياز داشتيم تا امواج فرستنده را بگيرند و در محيط اطراف خود پخش کنند. به‌ويژه در کشورهائى که پستى و بلندى زياد بود. اما در حال حاضر به کمک سه ماهواره هم‌زمان که در فاصله تقريباً ۳۶۰۰۰ کيلومترى مرکز زمين مستقر هستند، تقريباً همزمان مى‌توان هرگونه پيامى را به سراسر زمين مخابره کرد. اکنون با پيشرفت‌هائى که در زمينه ماهواره‌ها صورت گرفته است هر گيرنده تلويزيونى مستقيماً امواج ماهواره را دريافت مى‌کند و تصاوير را نشان مى‌دهد.


اين نوع تلويزيون تلويزيون ماهواره‌اى ناميده مى‌شود.

تلويزيون کابلى

در بعضى کشورها ايستگاه‌هاى فرستنده‌اى وجود دارند که از طريق سيم‌کشى مستقيم به خانه‌ها، مانند تلفن در برابر دريافت حق اشتراک، برنامه تلويزيونى پخش مى‌کنند. اين نوع تلويزيون‌ها را کابلى يا انشعابى مى‌نامند.