تلويزيون رسانه‌اى ديدارى- شنيدارى است که صنعت آن از پيوند سه کشف مهم به‌وجود آمد. کشف فتوالکتريسيته، کشف تجزيه تصوير به نقطه‌هاى تاريک و روشن، ترکيب دوباره آنها و کشف چگونگى انتقال علايم الکتريکى هر يک از نقطه‌هاى تجزيه شده به کمک امواج مغناطيسى.