رسانه‌هاى ديدارى دسته‌اى از رسانه‌هاى الکترونيکى هستند که از حس بينائى براى انتقال پيام استفاده کرده و مطالب را از طريق تصوير منتقل مى‌کنند.