هدف از خواندن اجمالى دست يافتن به ‌نکات و مطالب مهم کتاب و کشف ساختمان مواد و مطالب در يک زمان کوتاه و با سرعت زياد است. سرعت تقريبى خواندن اجمالى ۱۰۰۰ تا ۴۰،۰۰۰ کلمه در دقيقه است.


فوايد خواندن اجمالى

- کارآمدى بيشتر، از راه تخمين زدن اهميت مطالب و طرح‌ريزى يک روش مناسب مطالعه.


- بودجه‌بندى واقعى‌تر از زمان، از طريق کشف حجم و دشوارى مطالب.


- افزايش ميزان درک مطالب و نگهدارى آنها در حافظه از راه کسب يک نظر اجمالى از کل مطالب پيش از خواندن جزئيات.


- افزايش ميزان دقت و تمرکز حواس از طريق برانگيختن ميزان علاقه.