تند‌ خواندن مطالب آسان

ريتم يک‌ثانيه‌اى

- ريتم کار خود را انتخاب کنيد:

به يک ساعت ديوارى که داراى ثانيه‌شمار باشد نگاه کنيد و يک ريتم تک‌شماره‌اى در هر ثانيه انتخاب کنيد. اين کار را با شمردن ۱،۱،۱، ... تا ده ثانيه انجام دهيد.


- بخوانيد:

با شمردن ۱،۱،۱، ... به خواندن مطلب بپردازيد و اين کار را براى حدود پنجاه صفحه ادامه دهيد. ريتم شما يک شماره براى هر صفحه بايد باشد ( اگر مطالب در بيش از يک ستون چاپ شده‌اند، هر ستون را يک صفحه به‌حساب بياوريد. در آن‌صورت، ريتم يک شماره براى يک صفحه، به يک شماره براى ستون تبديل خواهد شد) از انگشت نشان دست خود به‌عنوان راهنما استفاده کنيد. انگشت خود را در وسط صفحه يا ستون از بالا به پائين حرکت دهيد و با چشمان خود اين حرکت را دنبال کنيد. دست ديگر خود را در گوشهٔ صفحه، آماده براى ورق زدن، نگه داريد. صفحات را با حداکثر سرعت ورق بزنيد (در کمتر از يک ثانيه آن‌طور که ريتم يک ثانيه‌ براى يک صفحه را به‌هم نزنيد.) نگران درک معانى نباشيد؛ اين تمرين براى آن است که به‌ روش کار عادت کنيد.


- ريتم کار خود را وارسى کنيد:

پس از آنکه حدود پنجاه صفحه مطلب را به ‌طريق فوق ديد زديد، بلافاصله به ساعت نگاه کنيد و در ذهن خود ۱، ۱، ۱، ... بشماريد و ببينيد که هنوز ريتم يک ثانيه‌اى را به‌طور صحيح انجام مى‌دهيد يا نه.


- ميزان درک مطلب خود را ارزشيابى کنيد:

انتظار زيادى نداشته باشيد. ولى واقعاً هيچ ‌چيز، حتى چند کلمه‌اي، چند نکته‌اي، يا يک آشنائى خيلى سطحى نصيب شما نشد؟ در ابتدا تمام کوشش شما بايد براى اين باشد تا به‌ روش کار عادت کنيد، ولى زياد نگران درک مطالب نباشيد.

ريتم دو ثانيه‌اى

- ريتم خود را انتخاب کنيد:

اين بار ريتم دو ثانيه‌اى را انتخاب کنيد. باز هم به ثانيه‌شمار ساعت نگاه کنيد و بدين طريق براى خود بشماريد ۱، ۲، ۱، ۲؛ ۱، ۲؛ ... تا ده ثانيه.


- بخوانيد:

حدود پنجاه صفحه را با ريتم هر دو ثانيه يک صفحه به‌ طريق فوق بخوانيد. مى‌توانيد همان پنجاه صفحه‌اى را که قبلاً با ريتم صفحه‌اى يک ثانيه خوانديد اين بار با ريتم هر دو ثانيه يک صفحه بخوانيد. باز هم از انگشت نشان دست خود به‌عنوان راهنما استفاده کنيد.


- ريتم کار خود را وارسى کنيد:

بعد از مطالعهٔ حدود پنجاه صفحه، بلافاصله به ساعت نگاه کنيد، و به شمارش ۱، ۲؛ ۱، ۲؛ ۱، ۲؛ ... ادامه دهيد و ببينيد ريتم شمارش ۱، ۲ شماره با دو ثانيهٔ ساعت مطابقت دارد يا نه.


- ميزان درک مطلب خود را ارزش‌يابى کنيد:

اين بار چه مقدار مطلب دستگير شما شد؟ آيا چيزى از نام‌ها، تاريخ‌ها، تصويرها، و کلمات درشت را فهميديد؟

ريتم چهار ثانيه‌اى با کاربرد الگوهاى مختلف

- ريتم کار خود را انتخاب کنيد:

اين بار با مشاهدهٔ ساعت و شمردن ۱، ۲، ۳، ۴؛ ۱، ۲، ۳، ۴؛ ... تا دوازده ثانيه ريتم چهار ثانيه‌اى را به‌کار ببريد.


- بخوانيد:

با ريتم هر صفحه چهار ثانيه حدود شصت صفحه را بخوانيد و در اين روش علاوه بر حرکت دادن انگشت از وسط صفحه به‌طور عمودي، الگوهاى ديگرى را هم به‌کار ببريد. براى به‌کار بردن الگوهاى مختلف از شکل الگوهاى روش تندخوانى (ديد زدن) استفاده کنيد. در ده صفحهٔ اول روش عمودى را به‌کار ببريد. براى ده صفحهٔ بعد روش گوشه ‌به‌ گوشه را به‌کار ببريد. هر ده صفحه يک‌بار روش کار خود را تغيير دهيد، تا اينکه تمام شکل الگوهاى روش تندخوانى (ديد زدن) را مورد استفاده قرار دهيد، و بالاخره، سعى کنيد هر الگوى ديگرى را که خودتان مى‌خواهيد و يا ترکيبى از دو يا چند شکل الگوهاى روش تندخوانى (ديد زدن) را امتحان کنيد، تا مناسب‌ترين الگو را براى خود انتخاب نمائيد.


- ريتم کار خود را وارسى کنيد:

به‌طريق فوق اين کار را انجام دهيد و ببينيد که ريتم شما با ثانيه‌شمار ساعت مطابقت مى‌کند يا نه.


- ميزان درک مطلب خود را ارزش‌يابى کنيد:

هنوز هم چيزى دستگير شما نشده است؟ اگر شده چه مقدار؟ کدام يک از الگوهاى فوق براى شما مفيدتر است؟ آيا متوجه تفاوتى بين اين روش کندتر چهار ثانيه براى هر صفحه و روش‌هاى سريع‌تر شده‌ايد؟

ريتم شش ثانيه‌اى

- ريتم خود را انتخاب کنيد:

اين بار ريتم صفحه‌اى شش ثانيه را انتخاب کنيد.


- بخوانيد:

حدود پنجاه صفحه را با اين ريتم بخوانيد. اين بار سعى کنيد انگشت نشان دست خود را فقط براى صفحه‌هاى سمت چپ به‌کار ببريد. هر کدام از الگوهاى فوق را که مناسب تشخيص داديد مورد استفاده قرار دهيد. در صفحات سمت راست از انگشت خود به‌عنوان راهنما استفاده نکنيد؛ سعى کنيد ريتم و الگوى خود را به‌طور ذهنى کنترل کنيد. پس از مطالعهٔ ۵۰ صفحه بدين طريق، ۵۰ صفحهٔ ديگر را بدون هيچ استفاده‌اى از انگشت خود بخوانيد.


- ريتم کار خود را وارسى کنيد:

پس از مطالعهٔ ۵۰ صفحه مطلب، بدون انگشت راهنما، ريتم کار خود را با نگاه کردن به صفحهٔ ساعت وارسى کنيد.


- ميزان درک مطلب خود را ارزش‌يابى کنيد.:

اگرچه هنوز هم بايد به‌روش مطالعه توجه بيشترى بشود، ميزان درک مطلب شما از مطالب خوانده شده اين بار بايد بيشتر از روش‌هاى ديگر باشد. آيا از نظر درک مطلب متوجه تفاوتى بين اين روش و روش هر صفحه چهار ثانيه و هر صفحه دو ثانيه شديد؟


ريتم ده ثانيه‌اى

- ريتم خود را انتخاب کنيد:

اين بار يک ريتم ده ثانيه‌اى را مورد استفاده قرار دهيد.


- بخوانيد:

اين بار حدود پنجاه صفحه را بدون استفاده از انگشت راهنما با استفاده از هر الگويى که مناسب تشخيص مى‌دهيد بخوانيد. سعى کنيد با کنترل ريتم و الگوى کار، هرچه بيشتر خود را به‌ک اربرد اين روش عادت دهيد.


- ريتم کار خود را وارسى کنيد:

باز هم، پس از خواندن پنجاه صفحه از يک کتاب، با نگاه کردن به صفحهٔ ساعت، ريتم کار خود را وارسى کنيد.


- ميزان درک مطلب خود را ارزش‌يابى کنيد:

اين بار متوجه افزايش ميزان درک خود شديد؟ آيا درک شما در اين روش بيشتر از درک شما در روش‌هاى سريع‌تر بالا نيست؟ اگر درک شما در روش اخير بيشتر از روش‌هاى قبل نيست، باز گرديد و تمرينات فوق را يک‌بار ديگر انجام بدهيد تا زمانى‌که اين تفاوت براى شما محسوس باشد.