به کشف سرعت مطلوب مطالعه بپردازيد

ترس از درک کم مطالب به هنگام خواندن ممکن است خواننده را از رسيدن به‌سرعت مطلوب مطالعه باز دارد. سرعت مطلوب مطالعه عبارت است از سرعتى که براى ميزان معينى از درک لازم است. براى غلبه بر اين ترس و افزايش ميزان درک، تمرين مربوط به ‌سرعت مطلوب را که در زير مى‌آيد انجام دهيد.


يک صفحه از کتاب خود را با حداکثر سرعتى که مى‌توانيد بخوانيد، اين سرعت اکتشافى شما ناميده مى‌شود. اهميت چندانى به درک مطالب ندهيد، و سعى کنيد که سرعت مطالعهٔ خود را فداى درک مطلب نکنيد. دفعهٔ بعد همين صفحه را با سرعت کمتر ولى درک کامل مطالب بخوانيد. حال که شما مطالب را در اين بار خواندن کاملاً فهميديد، ميزان درک خود را در بار اول مطالعه تخمين بزنيد.


صفحهٔ ديگرى را انتخاب کنيد و باز هم به ‌روش فوق اين صفحه را دو بار بخوانيد، يک ‌بار با سرعت اکتشافى و بار ديگر با سرعت کمتر براى فهميدن کامل مطالب. ولى سعى کنيد که اين دفعه سرعت اکتشافى شما از سرعت اکتشافى دفعهٔ اول کمتر باشد. باز هم، با مقايسهٔ ميزان درک خود در دو بار مطالعه، ميزان درک خود را در سرعت اکتشافى تخمين بزنيد.


اين روش دو بار مطالعه (يکى سريع و يکى کند) را با صفحات ديگر کتاب و با تقليل تدريجى سرعت اکتشافى خود آنقدر ادامه دهيد تا وقتى‌که ميزان درک شما از بار اول و دوم مطالعه يکى شود. اين سرعت مطالعه سرعت مطلوب براى شما خواهد بود.


با اين سرعت مطلوب چندين صفحهٔ ديگر را يک ‌بار بخوانيد. چون ميزان سهل و دشوارى مطالب از صفحه‌اى به صفحهٔ ديگر فرق مى‌کند، سرعت خواندن شما نيز به‌همين نسبت تغيير خواهد کرد. بنابراين، سرعت مطلوب مطالعه يک دامنهٔ تغيير دارد که بيش از يک نقطه را دربر مى‌گيرد. به شکل منحنى سرعت مطلوب مطالعه مراجعه کنيد.


عبارت‌خوانى از طريق دسته کردن کلمات

در پاراگراف زير کلمات به‌صورت گروه‌هائى از کلمات که هر يک حاوى يک مفهوم به‌خصوص هستند دسته‌بندى شده‌اند. به هنگام مطالعه، به تمامى کلمات محدود شده در داخل خطوط نگاه کنيد، ولى به هيچ يک از کلمات به‌ تنهائى نگاه نکنيد. سعى کنيد تا بدون توجه به يک يک کلمات معنى نهفته در هر يک از اين گروه کلمات، يعنى کل عبارت‌ها را، درک کنيد. بدين طريق اين پاراگراف‌ را چندين بار بخوانيد، و هر بار سرعت خواندن خود را افزايش دهيد. اين کار را آنقدر ادامه دهيد تا بتوانيد به سرعت معنى عبارت‌ها را بفهميد، و چشمتان به‌طور خيلى راحت از روى خطوط حرکت کند.در چند پاراگراف از يک داستان ساده، با تقسيم پاراگراف به دسته‌هاى دو تا شش کلمه‌اى به‌شرح فوق، مطالب را عبارت‌خوانى کنيد. دور کلمات را مثل پاراگراف فوق خط بکشد تا بدين طريق هدف تمرکز چشم خود را مشخص سازيد. دسته کردن کلمات علاوه بر اينکه چشم شما را براى توقف بر روى عبارات به‌ عوض کلمات عادت مى‌دهد، به ذهن شما کمک مى‌کند تا گروهى از کلمات را به‌‌جاى يک کلمه به‌عنوان واحد معانى بشناسد. تصميم‌گيرى شما در مورد اينکه چه کلماتى را در يک دسته جاى دهيد و دور آنها را خط بکشيد، خيلى زياد شبيه جريان تفکر شما به هنگام مطالعهٔ عبارت است. بنابراين، دسته کردن کلمات شبيه عبارت‌خوانى به ‌طريق کند است. اين کار انتقال روش کلمه‌خوانى شما را به‌روش عبارت‌خوانى آسان مى‌کند. پاراگراف‌هائى را که بدين‌ طريق دسته‌بندى مى‌کنيد دو سه بار بخوانيد تا بتوانيد به‌سرعت معنى دسته کلمات، يا عبارت‌ها را، درک کنيد.

عبارت‌خوانى از طريق نقطه‌گذارى

قدم نزديک‌تر به سطح ادراکى عبارت‌خوانى نقطه‌گذارى است. پاراگراف زير به اين منظور تهيه شده است. در اين پاراگراف، مرکز هر عبارت با نقطه‌اى که در بالاى آن عبارت گذاشته شده مشخص گرديده است. براى خواندن اين پاراگراف، چشمان خود را بر روى اين نقطه‌ها متوقف سازيد، و سعى کنيد تمام عبارت را با نگاه به هر يک از اين نقطه‌ها ببينيد. بعد بلافاصله به نقطهٔ بعد حرکت کنيد.برگرديد به داستان ساده‌اى که براى تمرين عبارت‌خوانى انتخاب کرده‌ايد. کلمات يک پاراگراف اين داستان را با توجه به‌ روش فوق نقطه‌گذارى کنيد. نقطه‌ها را در مرکز عبارت‌ها و بالاى آنها قرار دهيد. اين پاراگراف را دو سه بار بخوانيد تا اينکه قادر شويد با نگاه کردن به اين نقطه‌ها و يک مکث کوتاه معنى عبارت‌ها را درک کنيد.

عبارت‌خوانى بدون علامت‌گذارى

پس از چندين بار استفاده از روش‌هاى فوق، سعى کنيد بدون علامت‌گذارى و تنها از طريق دسته کردن کلمات در ذهن خود، عبارت‌ها را بخوانيد. اين کار را براى مدت ۱۵ تا ۲۰ دقيقه ادامه دهيد. از اينکه ممکن است ميزان درک شما از مطالب در ابتدا کم باشد نترسيد، و بکوشيد تا به‌ روش کلمه‌خوانى برنگرديد. چند روز تمرين مرتب لازم است تا ميزان درک شما به‌حدى برسد که باعث رضايت خاطر شما گردد.