تمرين مربوط به حرکت چشم

براى عادت دادن چشم به نحوهٔ درست حرکت چشم در مطالعه الگوى زير را بخوانيد. چشمان خود را بر روى هر يک از علامت‌ها متوقف سازيد، و بعد از يک توقف کوتاه بلافاصله به علامت بعدى نگاه کنيد. بين علامت‌ها، يا به هنگام حرکت از يک سطر به سطر ديگر، چشمان خود را در هيچ جا به‌جز بر روى علامت‌ها متوقف نسازيد. سر خود را تکان ندهيد، در صورت لزوم، به کمک دست‌هاى خود، سر خود را ثابت نگاه داريد. به ‌تندى حرکت کنيد، و با سرعت يکنواخت پيش برويد. اين سرعت در غلبه بر حواس‌پرتى و مشکل حاصل از حرکت سريع چشم از عبارتى به عبارت ديگر به‌عنوان کارى که تازگى دارد به شما کمک خواهد کرد. پيش از هر بار مطالعه، اين تمرين را، به‌منظور گرم شدن براى مطالعه، دوبار انجام دهيد.

تمرين مربوط به دامنهٔ ديد

تمرين زير به شما کمک خواهد کرد تا، علاوه بر بهبود روش صحيح حرکت چشم، دامنه يا فراخناى ديد خود را افزايش دهيد. خطوط زير را بخوانيد و سعى کنيد بر روى هر ”عبارت“ چشم خود را فقط يک‌بار متوقف سازيد. سعى کنيد تمامى کلمات هر عبارت را ببينيد و معانى آن را درک کنيد. براى جلوگيرى از نگاه کردن به يک يک کلمات به‌طور جداگانه، نگاه خود را به نقاط وسط کلمات بدوزيد. اين تمرين را دو سه بار در روز براى چند روز ادامه دهيد. در هر بار تمرين، مطالب را يک‌بار براى کسب معانى و بار ديگر براى افزايش ميدان ديد بخوانيد.


در ... اواخر سال ... ۱۹۳۵ فيليپ ... به خانهٔ قديمي


خاکسترى رنگ ... آمد. او ... به‌تنهائى در آنجا ... کار کرد


و به زندگى ... ادامه داد. وى ... نقاش پرندگان ... بود


و ... از تمامى ... جوامع انسانى کناره‌گيرى ... کرده بود.


فيليپ ... قوز داشت. بازوى ... چپ او فلج ... بود


و مچ ... دست چپ ... او ضعيف ... و خميده،


مانند پنجهٔ ... يک پرنده، ... بود.


زشتى ... ظاهر اغلب ... در آدميان سبب ايجاد تنفر


نسبت به بشريت ... مى‌شود. فيليپ ... از کسى تنفر ... نداشت،


و ... به انسان، عالم ... حيوانات، و تمامى ... طبيعت


عشق مى‌ورزيد. و ... دوست تمام چيزهاى ... وحشى بود.


چيزى ... که باعث ... انزواى او شده ... بود شکست ... او


در ... يافتن پاسخى ... به ‌گرمى و محبتى ... بود


که در ... او وجود ... داشت.


يک ... روز بعد ... از ظهر يک ... دختر بچه


به‌خانهٔ ... فيليپ نزديک ... شد. او در ... بازوهاى خود


يک چيز ... سنگين حمل ... مى‌کرد او ... از ديدار شخصى ... که


براى ... ديدنش آمده ... بود خيلى وحشت ... کرد.


و بالاتر ... از ترسش نگرانى ... او در ... باره چيزى ... بود


که در ... بازوانش قرار ... داشت دختر ... در آنجا


خيره ... ايستاد مثل ... يک پرنده آماده ... براى پرواز ... بود


ولى ... موقعى‌که فيليپ ... با او صحبت ... کرد صداى ... او


گرم و محبت‌آميز ... بود دختر ... لحظه‌اى درنگ ... کرد


و با حالت ... ترس به‌سمت ... مرد خم ... شد،


و چيزى که ... در بازو داشت يک ... پرنده سفيد ... بزرگ بود


که ... در دستان ... او بى‌حرکت ... قرار داشت.


برگرفته از کتاب غاز برفي، اثر پاول گاليکو (Paul Gallico).


تمرين مربوط به خط منقسم

صفحات کتاب خود را، با کشيدن دو خط عمودى در وسط صفحات، به سه بخش مساوى تقسيم کنيد. بهتر است يک کتاب داستانى ساده را انتخاب نمائيد. بعد، صفحات را طورى بخوانيد که چشمان شما در هر سطر فقط سه بار، آن هم در وسط قسمت‌هاى سه گانه توقف کند. هدف اين است که حرکت منظم چشم خود را بر روى صفحات تمرين کنيد.

تمرين مربوط به حرکت چشم با مطالب خواندنى روزانه

در مطالعهٔ مطالب روزانهٔ خود، مثل کتاب‌هاى درسي، هدف اصلى شما بايد کسب معانى گروه کلمات باشد نه تعداد توقف‌هاى چشم. ولي، در شروع مطالعه، براى عادت دادن چشم خود، تمرين مربوط به حرکت چشم را در مورد يکى از صفحات کتاب انجام دهيد. براى اين کار اول و آخر سطرها را هدف تمرکز چشم خود قرار دهيد، و بدون توجه به کسب معنى چشم خود را بر روى صفحه حرکت دهيد. بعد، صفحه را به‌همين طريق براى درک معنى عبارت‌خوانى کنيد.