پس از انجام دادن تمرينات، مختلف مربوط به سطح مکانيکى و ادراکى عبارت‌خوانى معلوم کنيد چه روشى براى شما مناسب‌ترين است و بکوشيد تا يک برنامهٔ تمرين روزانه براى اين منظور تدارک ببينيد، و هر روز قدرى از وقت خود را صرف تمرين با اين روش مطالعه بکنيد. براى اين کار پيشنهادهاى زير را مورد توجه قرار دهيد.


۱- ابتدا کتاب را به‌طور اجمالى بخوانيد

بررسى اجمالى هر کتاب، پيش از خواندن آن کتاب، مطالعه را مفيدتر مى‌سازد. زيرا بعد از يک بررسى اجمالي، که از طريق آن خواننده به پيش‌بينى گروه‌هاى آشناى کلمات و ساختمان مطالب کتاب قادر مى‌شود، کار عبارت‌خوانى با نتيجهٔ بيشترى همراه خواهد بود.


۲- بعد با روش ديدزنى کتاب را بخوانيد

ديدزنى مطالب يک کتاب، بلافاصله بعد از بررسى کردن آن به‌طور اجمالي، سبب آشنائى بيشتر خواننده با مطالب کتاب مى‌شود و او را در تشخيص مطالب مهم‌تر کمک مى‌کند. اين تند خواندن به خواننده يارى مى‌دهد که معين کند چه فصول و بخش‌هائى را بعد که از طريق عبارت‌خوانى مطالعه مى‌کند بيشتر مورد توجه قرار دهد. علاوه بر اين، پس از آنکه خواننده با روش خيلى سريع ديدزدن مطالب کتاب را مرور کرد، بعد که به مطالعهٔ کتاب از طريق عبارت‌خوانى مى‌پردازد اين روش مطالعهٔ با سرعت کمتر و درک بيشتر به ‌نظر او خيلى راحت مى‌رسد.


۳- حرکت چشم

تمرينات مربوط به حرکت چشم را پيش از شروع به عبارت‌خوانى انجام دهيد تا چشم شما به حرکات منظم و مناسب روش عبارت‌خوانى عادت کند.


۴- تمرين خواندن کتاب داستاني

کتاب‌هاى سادهٔ داستانى را عبارت‌خوانى کنيد. سعى کنيد. سعى کنيد در شروع کار براى دو سه پاراگراف اول داستان از روش دسته کردن کلمات يا نقطه‌گذارى استفاده کنيد. بعد هم براى دو سه پاراگراف ديگر از روش دسته کردن ذهنى استفاده کنيد.


۵- پيشرفت سرعت مطالعهٔ خود را ارزش‌يابى کنيد

هفته‌اى چند بار، به هنگام مطالعهٔ کتاب‌هاى داستاني، سرعت مطالعهٔ خود را محاسبه کنيد و با مقايسهٔ آنها پيشرفت کار خود را ارزش‌يابى کنيد.


۶- تمرين خواندن مطالب اجبارى

با طى مراحل فوق، يک کتاب سنگين، مثل يک کتاب درسى يا يک مجلهٔ علمى را عبارت‌خوانى کنيد. اين درست نيست که مى‌گويند خواندن مطالب علمى با روش عبارت‌خوانى دشوار است؛ برعکس، در اين نوع مطالب عبارت‌هاى تکرارى بيشتر به چشم مى‌خورند.


۷- پيشرفت سرعت مطالعهٔ خود را ارزش‌يابى کنيد

پس از اينکه روش عبارت‌خوانى را با مطالب اجبارى نيز تمرين کرديد از طريق محاسبهٔ سرعت مطالعهٔ خود و مقايسهٔ آن با سرعت مطالعهٔ اوليه پيشرفت خود را ارزشيابى کيند. چون در مطالعهٔ مطالب سنگين‌تر هدف شما از مطالعه کسب اطلاعات و درک مفاهيم است نه کسب لذت، بنابراين سرعت مطالعهٔ شما نيز بالطبع کمتر خواهد بود.


در تمام مطالبى که مى‌خوانيد، سعى کنيد در دو سه پاراگراف اول يکى از تمرينات مربوط به عبارت‌خوانى را انجام دهيد. اگر از ميزان درک خود راضى نبوديد، دوباره بخوانيد. وقتى‌که بدون دوباره‌خوانى توانستيد عبارت‌خوانى بکنيد، ديگر نيازى به انجام تمرينات قبل از مطالعه نداريد. در اين مرحله متوجه بهبود سريع سرعت و درک مطلب خواهيد بود، و ملاحظه خواهيد کرد که بدون آگاهى از مکانيسم عبارت‌خوانى به اين روش ادامه دهيد.