کسى ‌که به‌دنبال چيزى مى‌گردد از کسى که به ‌دنبال آن نمى‌گردد به احتمال بيشترى آن چيز را پيدا مى‌کند. سؤالات به شما کمک مى‌کنند تا به‌ دنبال چيزها بگرديد. اگر سؤالات به‌طور طبيعى پيش نمى‌آيند آنها را ايجاد کنيد. طرح سؤال در تمام اوقات مفيد است. طرح سؤال قبل از خواندن در ضمن خواندن اجمالي، قدرت پيش‌بينى و علاقهٔ شما را افزايش مى‌دهد. طرح سؤال به هنگام مطالعه، علاقهٔ شما را حفظ مى‌کند و به شما کمک مى‌کند تا مطالب دشوار را تجزيه و تحليل کنيد و آنها را بهتر بفهميد. طرح سؤال پس از مطالعه، کمک مى‌کند تا ميزان درک خود را از مطالب ارزش‌يابى کنيد و نظر انتقادى خود را وسعت دهيد.


چند سؤال؟ چه نوع سؤال‌هائي؟ خواندن تجسسى مستلزم سؤال کردن به‌طور جدّى و پى‌گير براى فهم عميق مطالب است که کنجکاوى و هدف خواننده را از خواندن مطلب ارضاء مى‌کند. جريانى منظم از سؤالات و کنترل بر روى کيفيت و جهت آنها وجوه تشخيص روش خواندن تجسسى هستند.


سؤالات ساده مسائل عينى را مورد پرس و جو قرار مى‌دهند. سؤالات دقيق‌تر به‌طور عميق‌تر وارد مسائل مى‌شوند، و بهترين نوع سؤالات از محدودۀ مطالب موجود فراتر مى‌روند. بنابراين، خواندن تجسسى مستلزم طرح انواع سؤالات است: سؤالاتى که هم جزئيات و کليات، هم مطالب ساده و مطالب پيچيده، و هم مسائل عينى و مسائل انتزاعى را دربر مى‌گيرند.