هدف دقيق‌خوانى درک مطالب خوانده شده و نگهدارى آنها به‌طرزى منظم و منطقى در حافظه است، به‌ طريقى که يادآورى آنها براى استفاده‌هاى بعدى ميسر باشد.سرعت تقريبى دقيق‌خوانى ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ کلمه در دقيقه است.


فوايد دقيق‌خوانى به قرار زير هستند:


- فهم بيشتر مطالب از طريق درک ساختمان مفاهيم و معاني.


- نگهدارى بيشتر مطالب در حافظه از طريق يک روش سادهٔ مرور کردن و يادگيرى جزئيات و ربط دادن آنها با اصول و مفاهيم.


- افزايش توانائى خواننده در پاسخ دادن به سؤالات تشريحي. زيرا در اين روش مطالعه مفاهيم به‌وسيلهٔ خواننده سازمان مى‌يابند و به زبان وى بيان مى‌شوند و صرفاً به حافظه سپرده نمى‌شوند.


- افزايش کسب لذت در نتيجهٔ ايجاد اطمينان بيشترِ حاصل از درک عميق‌تر مطالب.